e-Devlet Kapısı

Vasi/Vekil Olarak Bir Başkası Adına Şifre Almak İstiyorum.

Vasi tayin edilmiş kişinin e-Devlet şifresi alabilmesi için;

- Vasi atandığına ilişkin mahkeme kararının onaylı bir suretinin ibraz edilmesi,
- Kimliğin ibraz edilmesi,
- e-Devlet Kapısı şifre taahhütnamesinin vasi tarafından, vasi olarak imzalandığının şerh düşülerek imzalanması durumunda e-devlet şifresi vasi olarak alınabilmektedir.

“Ceza evlerinden e-Devlet şifresi alabilir.” yazması koşuluyla mahkum olan kişiler mahkeme kararı ile vasi yoluyla e-Devlet şifresi temin edebilirler.

Vekil olarak e-Devlet şifresi alabilmek için;

- Vekilin almış olduğu vekaletnamede “e-Devlet şifresi alınmasına yetkilidir.” ibaresi içeren noterden düzenlenmiş özel vekaletnamenin ibraz edilmesi,
- Vekilin kimliğini ibraz etmesi,
- e-Devlet Kapısı taahhütnamesinin vekil tarafından vekaleten imzalandığının şerh düşülerek imzalanması durumunda e-devlet şifresi vekil olarak alınabilmektedir.