e-Devlet Kapısı

Arnavutköy Belediyesiİhale Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
- 2020 YILI İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ARAÇLARI KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2020 YILI İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ARAÇLARI KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/369953 1-İdarenin a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140 c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@arnavutkoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ARAÇLARI KİRALAMASI HİZMET ALIM İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Arnavutköy/İSTANBUL c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 12.08.2020 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden K1-K2 Yetki Belgesi, İstekliler yukarıda yazılı belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif zarfında sunacaklardır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: İş Makineleri ve Kamyonlardan 3 adet 4 Dingil Damper Kasa Kamyon ve 1 adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe isteklilerin ihale konusu iş ile etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi  ve İdarenin ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasında aksama yaşanmaması için, bu araçların kendi malı olduğunu gösterir fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir ,serbest muhasebeci mali müşavir veya  serbest muhasebeci raporu ile tevsik etmesi gerekir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. HER TÜRLÜ ŞÖFÖRLÜ ŞÖFÖRSÜZ İŞ MAKİNASI VEYA KAMYON KİRALAMA İŞLERİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 12/08/2020 Arnavutköy BELEDİYESİ Hizmet Alımı - -
- ÇİFT AÇILIR TENTE SATIN ALINACAKTIR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜÇİFT AÇILIR TENTE MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/345156 1-İdarenin a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851147 c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@arnavutkoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Adet Çift Açılır Tente Mal Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Ürünler Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığına (İmrahor Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:68 Arnavutköy/İSTANBUL) teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : 60 gün içerisinde tüm ürünler hazır halde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 06.08.2020 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her türlü branda ve/veya çadır imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 06/08/2020 Arnavutköy BELEDİYESİ Mal Alımı - -
- BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜHadımköy Çok Amaçlı Kültür Merkezi ve Çevre Düzenlemesi İkmal Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2020/438727 1-İdarenin a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140 c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@arnavutkoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 5.407 Metrekare Oturum Alanlı Bir Adet Kültür Merkezi İkmal İşi. 3 Ayrı yapıdan Oluşmaktadır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Arnavutköy İlçesinde c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 40 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu) b) Tarihi ve saati : 11.09.2020 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve B III. GRUP: BİNA İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 11/09/2020 Arnavutköy BELEDİYESİ Yapım - -
- İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 6671 ADA 12 PARSEL İÇİNDE YER ALAN BETONARME RAMPA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2020/440979 1-İdarenin a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140 c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@arnavutkoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 51,55m uzunluğunda 7,97m genişliğinde, 410,85m² temel oturumuna sahip 1 adet betonarme rampa yapısı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Arnavutköy İlçesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 14.09.2020 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B üst yapı II. Grup:Bina işleri ve B III. Grup: Bina İşleri) 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 14/09/2020 Arnavutköy BELEDİYESİ Yapım - -
- İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2020 YILI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2020/401358 1-İdarenin a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409 c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 572 Kalem İnşaat, Elektrik Tesisatları Bakım, Onarım ve Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Arnavutköy İlçesi mücavir alanında muhtelif yerlerde gerçekleştirilecektir. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 107 (yüz yedi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu) b) Tarihi ve saati : 01.09.2020 - 09:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İstekli özellikle elektrik işlerine zamanında müdadahale etmek amacıyla bu iş için kulanılmak üzere Sepetli Araç Temin etmek zorundadır. 2014 Model ve üzeri Yüklü ağırlığı en az 9 ton, bom uzunluğu en az 20 metre Sepetli Aracın kendi malı olması zorunludur.  Adayın veya İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman: ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.   4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:           “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;            TP: Teklif Puanı,           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           TF: İsteklinin teklif fiyatı,          ifade eder.”           A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:  “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   NO Poz  NO POZ KODU Kalemin adı ve açıklaması Puanı 01 473 AB.DHM.10 AKRİLİK ESASLI LİKİT MEMBRAN İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI 0,6 02 474 AB.DHM.01 PANEL ÇİT TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI  0,6 03 475 AB.DHM.02 4CM KALINLIĞINDA EXTRUDE POLİSTREN KÖPÜK İLE ISI YALITIM LEVHALARI İLE DIŞ DUVARLARA SÖVE YAPILMASI 0,6 04 476 AB.DHM.03 4CM KALINLIĞINDA YÜZEYİ PÜRÜZLÜVEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS-200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI İLE DEKORATİF SIVA YAPIMASI (MANTOLAMA) 0,6 05 477 AB.DHM.04 HALI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ  0,6 06 478 AB.DHM.05 MEVCUT DEMİR KORKULUKLARIN ÜZERİNE JİLETLİ TEL ÇEKİLMESİ  0,6 07 479 AB.DHM.06 HER RENKTE PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) 0,6 08 480 AB.DHM.07 AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 2cm OLUKLU POLİSTREN KÖPÜK İLE ÜZERİNE HER RENKTE OLUKLU BİTÜMLÜ LEVHALARLA ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (YANGIN SINIFI BROOF) 0,6 09 481 AB.DHM.08 12 MM ARA BOŞLUK ÇITALI DIŞ CAMI TEMPERLİ REFLEKTİF GÜNEŞ KONTROLLÜ, İÇ CAMI ISI KONTROLLÜ KAPLAMALI YALITIM CAMI 0,6 10 482 AB.DHM.09 20 MM KALINLIĞINDA, ÖN YÜZÜ AKUSTİK KUMAŞ KAPLI, ARKA YÜZÜ CAMTÜLÜ KAPLI, 95 KG/M3 YOĞUNLUKTA CAMYÜNÜ DUVAR LEVHASI 0,6 11 483 AB.DHM.11 10 CM ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI 0,6 12 484 AB.DHM.12 SİLİKON CEPHE CAMLARI 6 MM TEMPERLİ+12 MM HAVA BOŞLUK 4+4 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI12 mm Hava Boşluk + 4+4mm lamine İç Cam Şeffaf Isıcam yapımı 0,6 13 485 AB.DHM.13 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ 0,6 14 486 AB.DHM.14 MESH TAVAN SİSTEMİ YAPIMI 0,6 15 487 AB.DHM.15 CAM KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI 0,6 16 488 AB.DHM.16 YER HİDROLİĞİ BAĞLANTI APARATI TEMİNİ VE MONTAJI 0,6 17 489 AB.DHM.E.01 30*120 CM PANEL LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 18 490 AB.DHM.E.02 30*120 CM PANEL LED DALİ BALASTLI AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 19 491 AB.DHM.E.03 30*120 CM PANEL LED ACİL AYDINLATMA KİTLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 20 492 AB.DHM.E.04 LED SPOT 18W 0,6 21 493 AB.DHM.E.05 LED SPOT 30 W 0,6 22 494 AB.DHM.E.06 LED SPOT 18 W ACİL AYDINLATMA KİTLİ 0,6 23 495 AB.DHM.E.07 30 W ACİL AYDINLATMA KİTLİ LED SPOT 0,6 24 496 AB.DHM.E.08 360° HARAKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 0,6 25 497 AB.DHM.E.09 180° HAREKET SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMA ÖZELLİKLİ LED 0,6 26 498 AB.DHM.E.10 SARKIT LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 27 499 AB.DHM.E.11 YALIN LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 28 500 AB.DHM.E.12 LED PANEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ 0,6 29 501 AB.DHM.E.13 100W LED DRİVER 0,6 30 502 AB.DHM.E.14 20W LED DRİVER 0,6 31 503 AB.DHM.E.15 25W LED DRİVER 0,6 32 504 AB.DHM.E.16 40W LED DRİVER 0,6 33 505 AB.DHM.E.17 60W LED DRİVER 0,6 34 506 AB.DHM.E.18 COB LED 0,6 35 507 AB.DHM.E.19 8 OTOMATLI PANO 0,6 36 508 AB.DHM.E.20 18 OTOMATLI PANO 0,6 37 509 AB.DHM.E.21 24 OTOMATLI PANO 0,6 38 510 AB.DHM.E.22 50 OTOMATLI PANO 0,6 39 511 AB.DHM.E.23 68 OTOMATLI PANO 0,6 40 512 AB.DHM.E.24 1X1 TTR,YVV,NYY,FVV,NYAF KABLO 0,6 41 513 AB.DHM.E.25 1X1,5  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 42 514 AB.DHM.E.26 1X2.5 TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 43 515 AB.DHM.E.27 1X4 TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 44 516 AB.DHM.E.28 1X6  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 45 517 AB.DHM.E.29 1X10  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 46 518 AB.DHM.E.30 1X16  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 47 519 AB.DHM.E.31 1X25  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 48 520 AB.DHM.E.32 1X35  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,6 49 521 AB.DHM.E.33 1X50  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,4 50 522 AB.DHM.E.34 3X4 TTR (FVV) KABLO 0,4 51 523 AB.DHM.E.35 4X4 TTR (FVV) KABLO 0,4 52 524 AB.DHM.E.36 5X4 TTR (FVV) KABLO 0,4 53 525 AB.DHM.E.37 70-400 İGNİTÖR (ATEŞLEYİCİ) 0,4 54 526 AB.DHM.E.38 RAYA MONTAJLI DAĞITICI ÜNİTE (2X15) (NÖTR-TOPRAK) 0,4 55 527 AB.DHM.E.39 3'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 56 528 AB.DHM.E.40 4'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 57 529 AB.DHM.E.41 6'LIŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 58 530 AB.DHM.E.42 3'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 59 531 AB.DHM.E.43 4'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 60 532 AB.DHM.E.44 6'LI UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,4 61 533 AB.DHM.E.45 TRİFAZE OTOMAT BARASI 0,4 62 534 AB.DHM.E.46 MONOFAZE OTOMAT BARASI 0,4 63 535 AB.DHM.E.47 MONOFAZE KOFRA 0,4 64 536 AB.DHM.E.48 TRİFAZE KOFRA 0,4 65 537 AB.DHM.E.49 1000W PROJEKTÖR KİTİ 0,4 66 538 AB.DHM.E.50 1000 W PROJEKTÖR AMPULÜ 0,4 67 539 AB.DHM.E.51 220 V TOPRAKLI UPS FİŞ 0,4 68 540 AB.DHM.E.52 1KVA VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0,4 69 541 AB.DHM.E.53 3.6V LİTYUM PRİMARY PİL 0,4 70 542 AB.DHM.E.54 VİTZROCEL PİL 0,4 71 543 AB.DHM.E.55 HAVUZ İÇİ LAMBALAR 0,4 72 544 AB.DHM.E.56 100M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,4 73 545 AB.DHM.E.57 50M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,4 74 546 AB.DHM.E.58 30M SEYYAR KABLO MAKARASI 0,4 75 547 AB.DHM.E.59 ERKEK FİŞ 0,4 76 548 AB.DHM.E.60 185 W LED PROJEKTÖR 0,4 Not: AB.DHM .... ve AB.DHM.E ... Poz Kodları İdaremizin Piyasa Araştırmasını ifade etmektedir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.          A.3. TOPLAM PUAN:Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.         A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.          Bu formülde;FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,TTP: İsteklinin toplam puanı,          ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 01/09/2020 Arnavutköy BELEDİYESİ Yapım - -