e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
13/04/2024
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası gereğince; gizli oyla Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi. -
2 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası gereğince; gizli oyla 2 (iki) Asil, 2 (iki) Yedek Meclis Katibi seçimi. -
3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16 ncı maddesi gereğince; 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla 5 (beş) Adet Encümen Üyesi seçimi. -
4 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurulması zorunlu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçimi. -
5 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurulması zorunlu Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi. -
6 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurulması zorunlu Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. -
7 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurulması zorunlu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçimi. -
8 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurulması zorunlu Ulaşım Komisyonuna üye seçimi. -
9 Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi. -
10 Birlik Tüzüğünün 9 uncu maddesi gereğince? bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi. -
11 Birlik Tüzüğünün 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince? Tarihi Kentler Birliğine Büyükşehir Belediye Başkanının yanı sıra 3 asil ve 2 yedek üye seçimi ve ayrıca meclis dışından bir üyenin seçilip seçilmeyeceğine karar verilmesi ve eğer seçilmesine karar verilirse seçilecek kişinin belirlenmesi. -
12 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Çalışma Takviminin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Kurumumuzun 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personellere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi gerektiği hususuna yer verildiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinden sosyal denge tazminatı ödenmesine dair bir karar alınmasının temini ve sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere işyerinde sözleşme imzalamaya yasal yetkisi bulunan Sendika ile Toplu Sözleşmeyi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Allıışık Mahallesi, 155 ada 1 parsel (eski 573 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 1295 sayılı kararıyla oybirliği ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 Tekirdağ İli, Şarköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 42 adaya ilişkin Şarköy Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 12 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi 9302 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve 07.03.2024 tarihli ve 70 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, DM06-TR17 numaralı trafo alanına ilişkin sunulan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.01.2024 tarihli ve 9935 sayılı Kararıyla uygun görülen ve 07.03.2024 tarihli ve 71 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi 730 (yeni 223 ada 2 parsel) parsel numaralı taşınmaza ve taşınmazın etrafına ilişkin sunulan ve 07.12.2023 tarihli ve 280 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi 88, 89, 90 ve 91 numaralı adalar ile 767 ve 768 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 1293 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup; konuya ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (İstiklal) Mahallesi, 2444 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli, 1349 ve 1350 sayılı Kararlarıyla kabul edilmiş olup; konulara ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, İlyas Mahallesi, 182 ada 5 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1489 sayılı kararıyla ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, İlyas Mahallesi, 182 ada 5 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1490 sayılı kararıyla ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
25 Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi, 70 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1463 sayılı kararıyla ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
26 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 2404 ada 1 parsel ile parselin batısında kalan tescil harici alana ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.07.2024 tarihli ve 1333 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
27 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
28 Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart 2024 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -