e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
13/11/2019
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Marmaraereğlisi Belediyesi Toplantı Salonunda (Cedid Ali Paşa Mh. Perinthos Cd. No:51 Kat:3 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine istinaden Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2020 yılı İdare Performans Programı ile revize edilen 2020-2022 yılları Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25 inci maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin 2020 mali yılı ve onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 İlimiz, Şarköy İlçesi, İstiklal Mahallesindeki tescilsiz alanın bir kısmına ilişkin hazırlanan ve 01.10.2019 tarih ve 85 sayılı Şarköy Belediye Meclis Kararı ile oybirliğiyle kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Şarköy İlçesi Camikebir Mahallesinde yapılması planlanan çevre yolunun adının "57. Alay Çevre Yolu" olarak belirlenmesi yönünde alınan 01.10.2019 tarih ve 83 sayılı Şarköy Belediye Meclis Kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 7 nci maddesi gereğince İl genelinde uygulamaya konulan "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi " kapsamında hibe yolu ile verilmesi gereken kovanların tamamı verilememiş olup; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarih ve 231 sayılı kararının uygulanma süresi dolmak üzere olduğundan Projenin ön gördüğü verilmesi gereken 2300 adet kovanın hibe yolu ile dağıtımının 31.12.2020 yılına kadar devam etmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Şarköy İlçesi, Kızılcaterzi Mahallesi, 679 numaralı parsele ilişkin Şarköy Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 84 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 703 ada 2 nolu parselde bulunan alanda "Hurda Plastik Geri Dönüşüm (Hurda Plastikten Granül İmalatı)" amaçlı faaliyet yapılma talebinin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.73 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Hacıköy Mahallesi, 152 ada 47 nolu parselde 3.157,01 m2 yüzölçümlü arsa vasfıyla kayıtlı taşınmaz üzerine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan halı sahalar ile ilgili Tekirdağ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan Valilik Olur’u ve Süleymanpaşa Belediyesinin 01/10/2019 tarih ve 348 numaralı meclis kararına istinaden? 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (a) hükmü çerçevesi gereğince, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında ortak hizmet projesi şeklinde protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 08.04.2015 tarih ve 380 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali talebinin reddine dair Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2017 tarih ve 1230 sayılı kararın iptali talepli dava açıldığı, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 05.09.2019 tarihli ve 2019/836 sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiş olup; konunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b), 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 59 ZF 983 plakalı aracın Ergene Belediye Başkanlığı'na devredilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 364 ada 2 ve 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2019 tarih ve 265 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına, 21. Maddesinin 9 fıkrasına ve 26. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu bildirilmiş olup; konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz" hükümleri doğrultusunda İlçe Belediyelerinin hazırladıkları 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma Ücretlerine ilişkin tarife tekliflerinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Şarköy İlçesi, Hoşköy Mahallesi, 109 adanın güneyindeki tescilsiz alanın bir kısmına ilişkin hazırlanan ve 03.09.2019 tarih ve 71 sayılı Şarköy Belediye Meclis Kararı ile oybirliğiyle kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
15 Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -