e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
12/01/2022
Toplantı Saati
13:00
Toplantı Yeri
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonunda (Cumhuriyet Mahallesi Avni Anıl Sokak No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Denetim Komisyonu oluşturulması. -
2 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışma günleri ve tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. -
3 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde gereğince Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesine göre Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonları Toplantılarına katıldıkları her gün için 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Huzur Hakkı Ödeneğinin tespit edilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması. -
5 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlarına ödenecek brüt aylık ücretin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince İhtisas ve Denetim Komisyonlarında yararlanılacak Uzman Kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 2022 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti (A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti 2(b) ile (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümündeki ücretlerin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanunun 7’nci maddesi gereğince mezarlık alanlarının sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerine bırakıldığından, Marmaraereğlisi Belediyesinin 02/12/2021 tarihli ve 348 sayılı Meclis Kararı ile ilimiz Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, 299 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 7.000,00 m2ye denk gelecek şekildeki hissesinin mezarlık amacı ile kullanılmak üzere mevzuat gereği her türlü iş ve işlemlerin yerine getirilmesi kaydıyla 5393 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin (h) fıkrası, 18’inci maddesinin (e) fıkrası ve 75’inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin (h) fıkrası, 18’inci maddesinin (e) fıkrası ve 75’inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 612 ada 14 no.lu parselde 273,00 m2 yüzölçümlü ''arsa'' vasfıyla kayıtlı taşınmaz, 15 no.lu parselde 278,00 m2 yüzölçümlü ''arsa'' vasfıyla kayıtlı taşınmaz, 16 no.lu parselde 283,00 m2 yüzölçümlü ''arsa'' vasfıyla kayıtlı taşınmaz ve 17 no.lu parselde 889,00 m2 yüzölçümlü ''arsa'' vasfıyla kayıtlı bulunan taşınmazların ''pazar alanı'' olarak kullanılmak üzere ve taşınmazlarda tahsis süresi boyunca sabit betonarme yapı yapılmamak şartı ile bedelsiz olarak Süleymanpaşa Belediyesi adına devir/tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, tahsis yapılması durumunda tahsis süresinin meclis tarafından belirlenmesi, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması. -
10 Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın 07.12.2021 tarihli ve 15085453-E.1815 sayılı yazısı ile gıda dağıtımı, kargo vb. taşımacılıklar için her yıl düzenlenen Mal Dağıtım Aracı İzin Belgesi ücretinin pandemi dönemi ve sonrası yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maliyetlerinin arttığı ve esnafların mağduriyet yaşadıkları belirtilmiş olup; söz konusu ücretlerin düzenlenmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesinde bulunan 710 ve 711 adaların arasından başlayarak 721 ve 722 adaların arasında son bulan isimsiz yola "Ufuk DEMİR Sokak" isminin verilmesi yönünde alınan 03.09.2021 tarih ve 159 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi tapuda 201 ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın cephe aldığı 7 metrelik sokağın, ona paralel 10 metrelik sokağın ve üst tarafındaki 7 metrelik sokakların isminin bulunmadığı tespit edildiği belirtilmiş olup, ilgili parsele inşaat ruhsatı yazılabilmesi ve numarataj açılabilmesi için bahse konu sokaklara isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 Şehit İlker AKKAYA' nın babası Cemal AKKAYA tarafından sunulan dilekçe ile şehit oğlunun isminin verildiği Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki sokaktan dere geçmesi nedeniyle, evlerinin bulunduğu Hürriyet Mahallesi Mavi Su Sokak ile değiştirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan, 30.06.2021 tarihli ve 7687 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen ve 07.12.2021 tarihli ve 315 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 2262/133, 2262/134, 2262/277, 2263/1, 2263/7, 2263/8, 2263/9, 2263/10 ada/parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin sunulan ve 07.12.2021 tarihli ve 312 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada, 9 ve 12 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan ve 07.12.2021 tarihli ve 313 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 İşyeri Hekimi Dr. Sara YAZICI’nın sözleşmesinin 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi imzalanarak devam ettirilmesinin sağlanması, çalıştırılacağı birimin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre çıkan süre dâhilinde 2022 yılı çalışma saatinin belirlenmesi, saat ücretinin 2022 yılı memur maaş zammı oranında arttırılması ve Kısmi Süreli İşyeri Hekimi çalıştırması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak İşyeri Hekimlerinin verdikleri dilekçelerine istinaden ve varılan anlaşma neticesinde 6 Adet İşyeri Hekimi ile çalışmaya devam edilmesi, İşyeri Hekimlerinin çalıştırılacağı birimin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre çıkan süre dâhilinde 2022 yılı çalışma saatlerinin belirlenmesi ve saat ücretlerinin 2022 yılı memur maaş zam oranında arttırılması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2021 tarihli ve 1792 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz, Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesine ait 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliklerine askı süresi içerisinde Saray Doğayı Koruma Derneği tarafından yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının 2022 yılı bütçesi 06.1.4.01 "Kara Taşıtı Alımları" bütçe tertibinden Genel Müdürlük sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere 12 adet binek otomobilin satın alınabilmesi için Genel Müdürlüğün 2022 yılı bütçesinin T1 cetveline işlenmesi ve yatırım programına dahil edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 28/12/2021 tarih ve 4977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/12/2021 ibaresi 30/06/2022 şeklinde değiştirilmiş olup; bu karara istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şirketince sunulan (TEKPARK A.Ş.) şehir içi ulaşım hizmetinden (Özel sektör hariç) 30/06/2022 tarihine kadar sağlık çalışanlarının ücretsiz faydalanabilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet(Gündoğdu) Mahallesi, Çandarlızade Caddesinde yapılması planlanan yol çalışmaları nedeniyle alanda İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasının yapılabilmesi amacıyla bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarihli ve 1206 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 21.12.2021 tarihli ve E.2490805 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet (Gündoğdu) Mahallesi, Çandarlızade Caddesinde yapılması planlanan yol çalışmaları nedeniyle alanda İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasının yapılabilmesi amacıyla İmar Uygulama sınırının imar planlarına işlenmesine ve bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarihli ve 1207 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 21.12.2021 tarihli ve E.2490805 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
25 Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık 2021 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -