e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
11/05/2022
Toplantı Saati
11:30
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, Müdürlüğümüzce el konulan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Alsancak Mahallesi 76062 Sokak No: 14/AToroslar / MERSİN adresinde bulunan Haısam HAMADEHe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 4 pafta 108 ve 109 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise C( ), D( ), E( ), F( ) ve G( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi O32B01A1 pafta 323 ada 27 parsel(eski 2246 parsel),323 ada 35 parsel (eski 2240 parsel), 323 ada 36 parsel (eski 2244 parsel), 323 ada 37 parsel (eski 2237 parsel) ve 323 ada 39 parsel (eski 2245 parsel) numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve ekli muvafakatnamesinde de belirtildiği üzere; · 323 ada 37 parsel aleyhine; 323 ada 35, 36, 39 ve 27 parseller lehine, · 323 ada 35 parsel lehine; 323 ada 37 parsel aleyhine ve 323 ada 35 parsel aleyhine; 323 ada 36, 39 ve 27 parseller lehine, · 323 ada 36 parsel lehine; 323 ada 35 ve 37 parseller aleyhine ve 323 ada 36 parsel aleyhine; 323 ada 39 ve 27 parseller lehine · 323 ada 39 parsel lehine; 323 ada 35, 36 ve 37 parsel aleyhine ve 323 ada 39 parsel aleyhine; 323 ada 27 parsel lehine · 323 ada 27 parsel lehine; 323 ada 35, 36, 37 ve 39 parseller aleyhine 323 ada 37 parsel üzerinde (A), 323 ada 35 parsel üzerinde (B) 323 ada 36 parsel üzerinde(C) ve 323 ada 39 parsel üzerinde (D) ile gösterilen kısımda geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi,Yüksekoluk Mahallesi, O32B04B4 pafta 137 ada 10 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazı parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 163 ada 7 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi 6 pafta 762 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 762 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki E( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,762 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise A( ),B( ),C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Mersin İli, Toroslar İlçesi,131 Sokak, No:15 adresinde bulunan tapunun 610 parselde kayıtlı 151,36 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Levent YILDIRIMa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Arpaçsakarlar Mah. Çiftçiler Cad. No:157/BToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi İbrahim DİNÇe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/13 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Alsancak Mah. Soğuksu Cad. No:189/CToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi Faysal ALTInın Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/6 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Mersin ili Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi O33A12C1 pafta 10316 ada 5,6 ve 10 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10316 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4468 ada 6 ve 11 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4468 ada 6 ve 11 parsellerin 4468 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4468 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33D22A3 pafta 274 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N3322D3C pafta 275 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32B04A3 pafta 125 ada 40 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kayrakkeşlik Mahallesi O32B10B4 pafta 136 ada 10 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 160 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 160 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin 160 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta, 136 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1371 nolu parselin Gözne Belediye meclisince 21.06.1995 tarih ve 12-a sayı ile onaylanan mevzi ve 02.01.1992 tarih ve 4/111 sayı ile İçel Valiliğince onaylanan mevzi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi, N32C21D4 pafta 221 ada 162(0/3003), 163(0/3007), 164(0/3009) ve 165(0/3008) nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Darısekisi Mahallesi adresinde bulunan tapunun 891 parselinde kayıtlı (Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait) 62 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Ayşe GÜRBÜZe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Karaisalı Mahallesi, Akbelen Mevkii, 7357 ada, 10 parselde kayıtlı 42,64 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Leyla HAYTAa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No: 84 (286 m²) adresinde bulunan binanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine istinaden kiraya verilmesi ve gazete ilanlarının yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
26 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, O33A01A4A pafta, 167 ada 1 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Mersin ili, Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi 4 pafta 93 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka ve yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N3322D3B pafta 235 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Resulköy Mahallesi, 5 pafta, 320 ve 321 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Mersin ili, Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi O33A01B4A pafta 227 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A- O33A13D2B pafta 9723 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin, 9723 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A- O33A13D2B pafta 9724 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin, 9724 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 9724 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9723 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A01C2C pafta 206 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, O33A06C1 pafta, 160 ada 77(0/542) ve 81(0/543) nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 10 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33A01C4 pafta, 218 ada 2, 3, 6 ve 7 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 218 ada (A) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 218 ada (A) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise 218 ada C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2B pafta 5031 ada 10 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8109 ada 9, 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8109 ada 9, 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin 8109 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 8109 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 26M1 pafta 9720 ada 8 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 9719 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9719 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin 9719 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi , O33A01D2A pafta, 110 ada, 16 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi -
43 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 11483 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 11483 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 pafta 8108 ada 5, 6 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8108 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
45 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1457 nolu parselin 15.03.1990 tarih ve 4/1979 sayılı İl İdare Kurulunca onaylanan Mevzi İmar Planına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi , O33A01C3D pafta, 351 ada, 5 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, O33A06C1 pafta, 160 ada 65(0/545) , 71(0/549), 72(0/548) ve 73(0/547) nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, adresinde bulunan tapunun 687 parselinde kayıtlı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yere ruhsatsız olarak 101,9 m2 yüzölçümünde ahır ile 13,80 m2 konteyner toplam 114,99 m2 yüzölçümünde konteyner yapılan yere ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
50 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 11 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın görüşülmesi. -
51 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 26M1 pafta 7935 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7935 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın görüşülmesi. -
52 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4B pafta 12043 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü O33A02D4B pafta 12043ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12043 ada A( ) nolu parselin ise 12043 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazına ilişkin kararın görüşülmesi. -
53 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 5 pafta 7154 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7154 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararıngörüşülmesi. -
54 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C1D pafta 200 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, 200 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 200 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın görüşülmesi. -
55 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4B pafta 12042 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü O33A02D4B pafta 12042 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12042 ada A( ) nolu parselin ise 12042 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazına ilişkin kararın görüşülmesi. -
56 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi, Ceviz Arası Sokak, No:39 adresinde bulunan tapunun Çapar Köyü, Ayvagediği Mevkii, 294 ada, 4 parselinde kayıtlı ruhsatsız olarak 70 m2 inşaat yapan Ali ERGİN ile Mustafa ERGİNe ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkıma ilişkin konunun görüşülmesi. -
57 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Ramazan ELÇİBOĞAya Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
58 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Asım Yalçın ARIKANa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin kararın görüşülmesi. -
59 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Diyar ERGÜNe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
60 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, Belediyemiz sisteminde kayıtlı bulunan 596 numaralı satış yerinin Zemzem UÇARa devredilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
61 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 6501 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
62 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 17 pafta 2002 ve 2003 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise E( ) ve F( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
63 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 19 Pafta 3339 ve 3340 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmında A( ) ile gösterilen toplam 16,35 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 3339 ve 3340 nolu parsellerin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 16,35 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 550TLx16,35 =8.992,50TL bedel ve 8.992,5TL x0.18=1.618,65TL KDV ücretiyle 3339 ve 3340 nolu parsellerin malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin ise C( ) ve D( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
64 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller ve 613 ada 1 numaralı parsel ile 662 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen içine alacak şekilde, Belediye Encümenimizin 13.01.2021 tarih ve 20 sayılı kararıyla belirlenen düzenleme sınırının iptal edilerek, ekli düzenleme sınır krokisinde görüldüğü gibi, 662 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerin uygulama kapsamından çıkarılarak, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller ve 613 ada 1 numaralı parseli kısmen veya tamamen içine alacak şekilde geçirilen sınırın düzenleme sınırı olarak kabulüne ve belirlenen bu düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
65 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 Pafta 10165 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmında A( ) ile gösterilen toplam 37,45 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 10165 ada 1 nolu parselin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 37,45 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 1.614,25TL x337,45 =60.453,66TL bedel ve 60.453,66TL x0.18=10.881,65TL KDV ücretiyle 10165 ada 1 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
66 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 pafta 4894 nolu 11 nolu parsellin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzey kısmındaki A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 4894 ada 11 nolu parselin tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 1.614,25TLx287,52=464.129,16TL bedel ve 464.129,16TL x0.18=83.543,24TL KDV ücretiyle 4894 ada 11 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra 4894 ada 4,7,8,9 ve 11 nolu parsellerin B( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
67 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi, 8 pafta, 428 ve 432 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
68 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, N33C24C2D pafta, 128 ada 2 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
69 Satış yeri devirleri tamamlanamamış olan esnafların devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 (bir) ay ek süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
70 Çağdaşkent Mahallesi 93098 Sokak üzerindekurulan kapalı semt pazarında yapılan kontrolde; 635 numaralı satış tezgahını işleten Selami NERGİZe 5957 sayılı kanunun 14/1-c Maddesine aykırı davrandığından dolayı 694,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
71 Tapunun Kerimler Mahallesi O33A06C1 pafta 160 ada 65(0/545), 71(0/549), 72(0/548) ve 73(0/547) nolu parsellerin 160 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
72 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 5 pafta 7154 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7154 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
73 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32B04B4 pafta 115 ada 18 ve 115 ada 20 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 25.02.2022 tarih ve 53797 sayılı dilekçe ekinde bulunan taşınmaz maliklerinin muvafakatnamesinde belirtildiği gibi 115 ada 18 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 106,71 m² alanda 115 ada 20 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
74 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33D22D1 pafta 446 ada 6 ve 7 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parsellerin güneydoğu kısmındaki C( ) ve D( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan 446 ada C( ) ve D( ) parseller ile 459 ada 6 ve 7 nolu parselin tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 750,00x100,51=75.382,50TL bedel ve 75.382,50TL x0.18=13.568,85TL KDV ücretiyle 446 ada 6 ve 7 nolu parsel maliklerine satışına, satış işleminden sonra tevhidi yapılan 446 ada B( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine, terkten sonra kalan kısmın 446 ada E( ) ve F( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
75 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, Müdürlüğümüzce el konulan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
76 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Demirtaş Mahallesi, 77017 Sokak, No:17 adresinde bulunan tapunun Yenişehir Bahçe Mahallesi, 1716 ada, 8 parselinde kayıtlıarsa üzerine216m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 216 m2lik yapıhakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden Zeki GEZELGEye 68.884,12 TL. idari para cezası uygulanmayacağına ilişkin konunun görüşülmesi. -
77 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Kurdali Mahallesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulv.No:187/1-Aadresinde bulunan tapunun 3859 ada, 21 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak toplam 88 m2 kaçak inşaat yapan Şehriban ÇELİKe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 35.116,83.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
78 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Akbelen Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1570 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak toplam 88,87 m2 kaçak inşaat yapan Ali ÖĞÜŞLÜye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 26.986,60.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
79 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Mevlana Mahallesi, 101020 Sokak adresinde bulunan tapunun 6641 ada, 2 parselinde kayıtlıarsa üzerine 462m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 462 m2lik yapıhakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden Hakim BİNGÖLeye idari para cezası uygulanmayacağı, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına, aynı parsel içerisinde 1. bina 210 m2 kaçak inşaat yapan Hazret BİNGÖLe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 72.822,61.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
80 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, N33D16C4- N33D16C4B pafta 110 ada 37 nolu parselin 110 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
81 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 25N4 pafta 120 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 120 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
82 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Horozlu Mahallesi, N32C24A1 pafta 134 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 134 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 134 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
83 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 4 pafta, 2274 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmındaki A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 2274 nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 550,00x58.07=31.938,50TL bedel ve 31.938,50x0.18= 5.748,93TL KDV ücretiyle 2274 nolu parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
84 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 11 pafta 631 ve 632 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
85 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1371 nolu parselin Gözne Belediye meclisince 21.06.1995 tarih ve 12-a sayı ile onaylanan mevzi ve 02.01.1992 tarih ve 4/111 sayı ile İçel Valiliğince onaylanan mevzi imar planlarına göre Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 7.maddesi 3.fıkrasına istinaden hazırlanan ekli teknik raporda belirtildiği gibi yine aynı yönetmeliğin 7.maddesi 2.fıkrasında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında kalmaktadır. Yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ek kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
86 İtiraz dilekçeleri inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçelerdeki taleplerin reddine ilişkin konunun görüşülmesi. -
87 Tapunun Mersin ili Toroslar İlçesi Belenkeşlik Mahallesi 13 pafta 913-914 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
88 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında sınırları ekli düzenleme sınır krokisi nde belirtilen alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak olan İmar Uygulamasında, ekli düzenleme sınır krokisinde belirtilen sınırın, düzenleme sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak İmar Uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
89 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında sınırları ekli düzenleme sınır krokisi nde belirtilen alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak olan İmar Uygulamasında, ekli düzenleme sınır krokisinde belirtilen sınırın, düzenleme sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak İmar Uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
90 Korukent Mahallesi Toki konutları önü Bilge Kağan parkı içerisinde koyun sürüsü otlatıldığı ve yerleşim alanı içerisinde sürü halinde gezdiren Mustafa TURGUTa Belediye Zabıta Tembihnamesinin 4/2 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 527,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
91 Çağdaşkent Mah. Polis Hatıra Ormanı içerisinde koyun sürüsü otlatan ve yerleşim alanı içerisinde sürü halinde gezdiren Süleyman TURGUTa Belediye Zabıta Tembihnamesinin 4/3 fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 527,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
92 Mersin Kahveciler Esnaf Odasının 08.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı yazıları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle Kahvehaneler, kıraathaneler, bay-bayan okey salonu, İnternet kafe ve Çay Ocaklarınınsahur vaktine kadar Ramazan ayı süresince açık olmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
93 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 253 nolu pazar tezgahını işleten Eyüp AKGÜL 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için yine aynı kanununun 13/1-1 maddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
94 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 259 nolu pazar tezgahını işleten Mehmet Remzi GÜNEŞ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
95 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 280 nolu pazar tezgahını işleten Reşit AKAGÜNDÜZ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
96 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 336 nolu pazar tezgahını işleten Fikret ARIK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
97 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 339 nolu pazar tezgahını işleten Hüsamettin ARSLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
98 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 373 nolu pazar tezgahını işleten Murat Tayfun OKAY5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
99 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 351 nolu pazar tezgahını işleten Fatih KARADAŞ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
100 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 352 nolu pazar tezgahını işleten Sadullah ERDEN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
101 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 355 nolu pazar tezgahını işleten Salih ARSLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
102 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 361 nolu pazar tezgahını işleten Akif ALAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
103 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 370 nolu pazar tezgahını işleten Seyhan ÇELİK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
104 Demirtaş Mahallesi 77034 Sokak No:10 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Aras ALHUSSEINye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
105 Çağdaşkent Mahallesi 93101 Sokak No:68 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Hasan MUNİRe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
106 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:207/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Abdül Cevat BAYa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
107 Demirtaş Mahallesi Soğuksu Caddesi No:185/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Cesim Cesim SELCİye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
108 Alsancak Mahallesi 76058 Sokak No:14 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Haısam HAMEDEHe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
109 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:207/D Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Mohamad Motasım ARURa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
110 Demirtaş Mahallesi Soğuksu Caddesi No:298/B Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Eymen Hac HELALa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
111 Mevlana Mahallesi 101075 Sokak No:9/1 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Erhan YILMAZa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
112 Osmaniye Mahallesi 208 Cad. No:35/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Serdal ÜSTÜNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
113 Osmaniye Mahallesi 208 Cad. No:37/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Gökah ÜSTÜNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
114 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 1027 Sokak adresinde bulunan tapunun Çapar Köyü, 295 ada, 1 parselde kayıtlı Bodrum katı 113 m2, Zemin katı 129 m2 ve 1.katı 129 m2 toplam 371 m2 lik alana sahip ruhsatsız yapıyı yapan Emine ÖZCANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 99.674,24.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan 371 m2lik inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
115 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4470 ada 10,11,12,18 ve 19 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4470 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4470 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
116 Yüksekoluk Mahallesi Kümeevleri No:18Toroslar/Mersin adresinde bulunan Vedat ATİLAaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/26. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
117 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 187 nolu pazar tezgahını işleten Mehmet ASLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
118 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 169 nolu pazar tezgahını işleten Ferhat KOÇAK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
119 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 164 nolu pazar tezgahını işleten Fahrettin YILMAZ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
120 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 142 nolu pazar tezgahını işleten Gülnaz DEMİR5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
121 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 140 nolu pazar tezgahını işleten Adnan EKİNCİ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
122 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 127 nolu pazar tezgahını işleten Arif BİLEN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
124 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 198 nolu pazar tezgahını işleten İsa ERDOĞAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
125 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 130 nolu pazar tezgahını işleten Fatih PERÇUK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
126 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 189 nolu pazar tezgahını işleten Yılmaz GÜNDÜZ 5957 sayılı Kanunun 13/1-l maddesine riayet etmediği için yine aynı kanununun 14/1-a maddesine göre 336,00 TL. para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
127 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 120 nolu pazar tezgahını işleten Bayram KOÇAK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
128 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesine aykırı hareket eden Hüseyin YÜKSELe 277,00TL para cezası yazılmasına, Zabıta Müdürlüğünce el konulan 242,50 TL’nin mülkiyeti kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
129 Güneykent Mah. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan yeşil alanda koyun sürüsü otlatan Süleyman TURGUTa Belediye Zabıta Talimatnamesinin 4/2 fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
130 Tapunun Resulköy Mahallesi 5 pafta, 320 ve 321 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
131 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 215, 216 nolu parseller ve çevresini kapsayan, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli krokide düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
132 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 8850 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 8850 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin 8850 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
133 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-B pafta 8850 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8850 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
134 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4470 ada 10,11,12,18 ve 19 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4470 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4470 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
135 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, O33-A-01-C-1-C Pafta 141 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
136 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi N32C22D4 pafta 105 ada 3 parsel ve 105 ada 9 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 105 ada 3 numaralı parsel maliki Mustafa NEMEZ ve 105 ada 9 numaralı parsel malikleri Gülbeyaz GÜNEŞ, Cennet GÜNEŞ, Gülbeyaz GÜNEŞ, Hasan GÜNEŞ, Merve Nur GÜNEŞ ve Nuray GÜNEŞ in 19.01.2022 tarih 1390 sayılı ve 25.02.2022 tarih 2377 sayılı muvafakatnamelerinde belirtildiği üzere 105 ada 9 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 357,19 m² alanda 105 ada 3 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
137 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-3 pafta 201 ada 15 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ), C( ) , D( ) , E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, 27.02.1992 tarih ve 4/565 sayılı İl İdare Kurulu Müdürlüğünce onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
138 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta 116 ada 2 ve 5 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 116 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 116 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
139 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, N32-C-23-D-3 pafta, 201 ada 40 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
140 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, O32-B-05-B-2 pafta 150 ada 7 ve 8 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 150 ada A ( ) nolu parselin ise 150 ada B ( ), C ( ), D ( ), E ( ) ve F ( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45. maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
141 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi O33A02A2C pafta 219 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
142 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 6 pafta 317 ve 318 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
143 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N33D22D3 pafta 3851 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzeydoğu kısmındaki A( ) ve doğu kısmında B( ) ile gösterilen toplam 328.53 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) ve B( ) parseller ile 3851 nolu parselin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 328.53m²lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 250.00TLx328.45=82.132,50TL bedel ve 82.132,50TLx0.18=14.783,85TL KDV ücretiyle 3851 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan C( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
144 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 033-A-06-A-2 pafta, 101 ada 12 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
145 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 033-A-06-A-2 pafta, 101 ada 10 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
146 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çağlarca Mahallesi, N32-C-24-B-3 pafta, 122 ada 4 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
147 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 24-N-4 pafta 8101 Ada 11 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8850 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
148 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-B-4 pafta, 115 ada 42 nolu parselin A( ), B( ), ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
149 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi N32-C-21-D-3 pafta 104 ada 183 parsel ve 104 ada 196 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 104 ada 183 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 110,00 m² alanda 104 ada 196 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
150 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 6 pafta 160 ada 7 ve 8 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 160 ada A( ) nolu parselin ise 160 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
151 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 168 ve 189 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
152 aaaaaaaaaa -
153 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi Halkevi Sokak No:72/A adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 1 pafta 195-196 parsel) 450 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
154 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/1 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
155 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/2 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
156 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/3 1.kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
157 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/4 1.kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
158 Mülkiyeti Belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A adresinde bulunan ( Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta 537 parsel) 30 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
159 Mülkiyeti Belediyemize ait Çağdaşkent Mahallesi 93098 Sokak adresinde bulunan (3 Ocak Spor Kompleksi) 50 m² çay ocağının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
160 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:69/C adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 100 m² Deponun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
161 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:45 adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 80 m² Kahvehane 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
162 Mülkiyeti Belediyemize ait Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Çopurlu Mahallesi 433 parsel) 92 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
163 Mülkiyeti Belediyemize ait Güneykent Mahallesi Farabi Caddesi adresinde bulunan (Tapunun Yalınayak Mahallesi 23MII pafta 9641 ada 1parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
164 : Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:76/A adresinde bulunan 25 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
165 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B adresinde bulunan (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta 260 ada 23 parsel) 40 m² Fırının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
166 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:40 adresinde bulunan 40 m² Baz istasyonu alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
167 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkken Mahallesi Ceyhan Caddesi No:6/A adresinde bulunan 24 m² Dükkanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
168 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25/C kat A Blok Zemin Kat 7 nolu adresinde bulunan (Tapunun Çavuşlu Mahallesi 24 MIV pafta 3001 ada 1 parsel) 76 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
169 Mülkiyeti Belediyemize ait Kepirli Mahallesi Kepirli Sokak No:278/E adresinde bulunan 50 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
170 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:142/C adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 604 parsel) 40 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
171 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:129/A adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 546 parsel) 174 m² Binanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
172 Mülkiyeti Belediyemize ait Kepirli Mahallesi Kepirli Sokak No:278/E adresinde bulunan 50 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
173 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96017 Sokak No:20 adresinde bulunan (Tapunun Çavuşlu Mahallesi 24LII pafta 2938 ada 1 parsel) 45 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
174 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve Alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
175 Mülkiyeti Belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 6 pafta 892 parsel) 720 m² Tarlanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
176 : Mülkiyeti Belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 2 pafta 151 parsel) 142 m² Tarlanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
177 Mülkiyeti Belediyemize ait Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak No:12 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 21LII-21MI-II pafta 4812 Ada 3 parsel) 330 m² Sağlık Ocağı Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
178 Mülkiyeti Belediyemize ait Resulköy Mahallesi Köy Meydanı Caddesi No:129 adresinde bulunan (Tapunun Resulköy Mahallesi 13 pafta 579 parsel) 100 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
179 Mülkiyeti Belediyemize ait Resulköy Mahallesi Köy Meydanı Caddesi No:129 adresinde bulunan (Tapunun Resulköy Mahallesi 13 pafta 579 parsel) 10 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
180 Mülkiyeti Belediyemize ait Sağlık Mahallesi 86048 Sokak Şehit Er Fatih Canan Parkı Caddesi No:10/A adresinde bulunan 152 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
181 Mülkiyeti Belediyemize ait Soğucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71 adresinde bulunan (Tapunun Belenkeşlik Mahallesi 12 pafta 1190 parsel) 80 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
182 Mülkiyeti Belediyemize ait Yusuf Kılıç Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:65 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 22LI pafta 7339 ada 2 parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
183 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 3 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
184 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 4 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
185 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 4 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
186 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çağdaşkent Mahallesi, 93040 Sokak, No:12 adresinde bulunan tapunun 23 M I pafta, 3981 ada, 4 parselde kayıtlı toplam 54,45 m2, 2 adet ayrı dükkanyapan Mehmet Refik ACARa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 15.664,54.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan 54,45m2lik dükkanlara ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
187 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 147 ada, 10 parselde bulunan zemin+2 katlı toplam 396 m2 inşaatyapan Necip ÇOBANOĞLUa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 143.914,12.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 toplam 396 m2lik inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
188 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 147 ada, 6 parselde bulunan zemin+2 katlı toplam 289,94 m2 inşaatyapan Kaya Vahdet BULUTa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 105.369,84.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
189 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101020 Sokak adresinde bulunan tapunun 6641 ada, 2 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak 462 m2 yapı hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
190 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Akbelen Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1570 parseldeki ruhsatlı binanın yan bahçe mesafesi ile 1581 parselde bulunan ruhsatlı binanın yan bahçe mesafesine, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmakta olan 88.87 m2 yapı hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
191 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 77017 Sokak, No:17 adresinde bulunan tapunun Yenişehir Bahçe Mahallesi, 1716 ada, 8 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak zemin+2 katlı binayı yapan Zeki GEZELGE hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
192 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resulköy Mahallesi, Resulköy 0 ada, 1685 parselinde kayıtlı bulunan toplam 107,25 m2 inşaatyapan Hatice DOĞANa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 27.179,24.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
193 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi N33D16C4 pafta 113 ada 17, 58 ve 60 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSUnun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 113 ada 17 numaralı parsel maliki Hüseyin KELLELİ ve 113 ada 58 numaralı parsel maliki Halil İbrahim YILDIRIM ın 01.04.2022 tarih ve 58346 sayılı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 113 ada 17 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 157,68 m² alanda 113 ada 58 ve 60 parseller lehine ve 113 ada 58 parsel üzerinde (B) ile gösterilen 111,36 m² alanda 113 ada 60 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
194 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 150 ada 40 ve 41 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
195 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 033A01C3D pafta 111 ada 52, 53 ve 54 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise C( ) ve D( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
196 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 3 pafta 164 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
197 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 12 pafta, 471, 472, 473, 498, 500, 1086 numaralı parseller; 033A02B1 pafta, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller; 033A02B1B pafta, 613 ada 1 numaralı parsel ile 033A02B1A pafta, 662 ada 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 101 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
198 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 9720 ada 4,5,6,10,11,12,13 ve 14 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 9720 ada 4,5,6,10,11,12,13 ve 14 numaralı parsellerin 9720 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
199 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 17 pafta, 2002 ve 2003 nolu parseller Gözne Belediye meclisince 01.11.1995 tarih ve 22 sayı ile onaylanan mevzi imar planlarına göre Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 7.maddesi 3.fıkrasına istinaden hazırlanan ekli teknik raporda belirtildiği gibi yine aynı yönetmeliğin 7.maddesi 2.fıkrasında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında kalmaktadır. Tevhit, yola terk ve ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
200 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 150 ada 23 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
201 Kaşlı Mahallesi, 8 pafta, 428 ve 432 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konun görüşülmesi. -
202 Ruhsatsız olarak Bodrum katı 113 m2, Zemin katı 129 m2 ve 1.katı 129 m2 toplam 371 m2 yüzölçümünde yapılmakta olan yapıya, ruhsat alınması için verilen 30 gün sonunda ruhsat alınmadığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yıkım kararına ilişkin konunun görüşülmesi. -
203 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 Pafta 1678 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
204 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 3064, 3810, 3816, 3817, 332 ada 1, 2 ve 3 ve 127 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne yönelik kararının alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
205 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 3064, 3810, 3816, 3817, 332 ada 1, 2 ve 3 ve 127 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
206 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-2 pafta 186 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 186 ada 1 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,186 ada 1 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
207 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-2 pafta 186 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 186 ada 1 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,186 ada 1 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
208 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 133 ada 64 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka giden kısmın kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
209 Mersin ili, Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi 10 pafta 1317 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka ve yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
210 Korukent Mahallesi 243. Cad. No: 47 (Arpaçsakarlar 25 M I pafta 10739 ada 1 parsel) adresinde bulunan 4.000 m² yediemin deposu alanının kira sözleşmesinin feshinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
211 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 497 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
212 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 228 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
213 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 490 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
214 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04D2 pafta 145 ada 6 nolu parselin 145 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
215 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 223 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
216 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 033-A-12-C-4 pafta 9434 ada 11 ve 21 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9434 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
217 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 4-18 pafta 1117, 1166, 1167 ve 1168 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
218 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 294 ada, 4 parsel üzerine Hissedarlardan muvaffakat alınmadan toplam 202 m2 yapıyapan Mehmet ERGİNe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 62.929,08.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 80 m2 yapı yapan Meryem ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 24.922,41.-TL. para cezası yazılmasına,32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 35 m2 yapı yapan Mehmet ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 10.903,55.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 50,40 m2 yapı yapan Ali Uğur ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 15.701,12.-TL. para cezası yazılmasına,32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
219 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi, belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgâh devir ücretinin (muafiyeti bulunanlar hariç) yatırılması ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 604 ve 606 numaralı satış yerlerinin yeni kullanıcıları adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
220 Belediyemizin 2021 Mali yılı bütçe kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a maddelerine göre encümenimizce de uygun görülerek Belediye Meclisine sevkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
221 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/1 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
222 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/2 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
223 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/3 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
224 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/4 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
225 Mülkiyeti belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A adresinde bulunan ( Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta 537 parsel) 30 m² Dükkanın3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
226 Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:45 adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 80 m² Kahvehanenin3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
227 Mülkiyeti belediyemize ait Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Çopurlu Mahallesi 433 parsel) 92 m² Kahvehanenin3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
228 Mülkiyeti belediyemize ait Güneykent Mahallesi Farabi Caddesi adresinde bulunan (Tapunun Yalınayak Mahallesi 23MII pafta 9641 ada 1parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
229 Mülkiyeti belediyemize aitGüzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B adresinde bulunan (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta 260 ada 23 parsel) 40 m² Fırının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
230 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat:14.00da yapılacak olan encümen toplantısının, Ramazan Bayramının 3. günü olması nedeni ile sadece bu haftaya mahsus olmak üzere Encümenin 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat:14.00de yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
231 Mülkiyeti belediyemize ait Halkkent Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:40 adresinde bulunan 40 m² Baz istasyonu alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
232 Mülkiyeti belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:129/A adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 546 parsel) 174 m² Binanın3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
233 Mülkiyeti belediyemize ait Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve Alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
234 Mülkiyeti belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 6 pafta 892 parsel) 720 m² Tarlanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
235 Mülkiyeti belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 2 pafta 151 parsel) 142 m² Tarlanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
236 Mülkiyeti belediyemize ait Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak No:12 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 21LII-21MI-II pafta 4812 Ada 3 parsel) 330 m² Sağlık Ocağı Binasının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
237 Mülkiyeti belediyemize ait Sağlık Mahallesi 86048 Sokak Şehit Er Fatih Canan Parkı Caddesi No:10/A adresinde bulunan 152 m² Dükkanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
238 Mülkiyeti belediyemize ait Soğucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71 adresinde bulunan (Tapunun Belenkeşlik Mahallesi 12 pafta 1190 parsel) 80 m² Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
239 Mülkiyeti belediyemize ait Yusuf Kılıç Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:65 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 22LI pafta 7339 ada 2 parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
240 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs 2022 günü başlatacağımız Toroslar Belediyesi 13. Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında yaklaşık olarak 120 maç yapılacaktır. Turnuva kapsamında ek listede belirtildiği gibi görev yapacak olan hakemlerin ücretlerinin (28.200,00 TL) olmak üzere, saha komiserlerinin ücretlerinin (6.000,00 TL) olmak üzere , sağlıkçıların ücretlerinin (4.800,00 TL ) olmak üzere ; genel toplamda 39.000,00 TL olan görevli ücretlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
241 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 4 pafta 113 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, 27.02.1992 tarih ve 4/565 sayılı İl İdare Kurulu Müdürlüğünce onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
242 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 6 pafta, 70, 71, 73, 74 ve 1069 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre yapılan 113 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı için Ek Karar alınmasının kabulüne. -
243 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 6 Pafta 488 Ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
244 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04C1 pafta , 115 ada 18 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44 ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
245 Belediyemizin değişik birimlerinde 2022 yaz döneminde staj yapmak isteyen 50 yükseköğrenim öğrencisine ücretsiz staj yaptırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
246 Gözne Mahallesi Fatih-1 Cad. No:1Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Necmettin ŞAHİNe1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)e ilişkin konunun görüşülmesi. -