e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
07/12/2022
Toplantı Saati
10:29
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, Müdürlüğümüzce el konulan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Alsancak Mahallesi 76062 Sokak No: 14/AToroslar / MERSİN adresinde bulunan Haısam HAMADEHe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 4 pafta 108 ve 109 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise C( ), D( ), E( ), F( ) ve G( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi O32B01A1 pafta 323 ada 27 parsel(eski 2246 parsel),323 ada 35 parsel (eski 2240 parsel), 323 ada 36 parsel (eski 2244 parsel), 323 ada 37 parsel (eski 2237 parsel) ve 323 ada 39 parsel (eski 2245 parsel) numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve ekli muvafakatnamesinde de belirtildiği üzere; · 323 ada 37 parsel aleyhine; 323 ada 35, 36, 39 ve 27 parseller lehine, · 323 ada 35 parsel lehine; 323 ada 37 parsel aleyhine ve 323 ada 35 parsel aleyhine; 323 ada 36, 39 ve 27 parseller lehine, · 323 ada 36 parsel lehine; 323 ada 35 ve 37 parseller aleyhine ve 323 ada 36 parsel aleyhine; 323 ada 39 ve 27 parseller lehine · 323 ada 39 parsel lehine; 323 ada 35, 36 ve 37 parsel aleyhine ve 323 ada 39 parsel aleyhine; 323 ada 27 parsel lehine · 323 ada 27 parsel lehine; 323 ada 35, 36, 37 ve 39 parseller aleyhine 323 ada 37 parsel üzerinde (A), 323 ada 35 parsel üzerinde (B) 323 ada 36 parsel üzerinde(C) ve 323 ada 39 parsel üzerinde (D) ile gösterilen kısımda geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi,Yüksekoluk Mahallesi, O32B04B4 pafta 137 ada 10 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazı parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 163 ada 7 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi 6 pafta 762 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 762 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki E( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,762 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise A( ),B( ),C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Mersin İli, Toroslar İlçesi,131 Sokak, No:15 adresinde bulunan tapunun 610 parselde kayıtlı 151,36 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Levent YILDIRIMa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Arpaçsakarlar Mah. Çiftçiler Cad. No:157/BToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi İbrahim DİNÇe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/13 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Alsancak Mah. Soğuksu Cad. No:189/CToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi Faysal ALTInın Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/6 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 427,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Mersin ili Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi O33A12C1 pafta 10316 ada 5,6 ve 10 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10316 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4468 ada 6 ve 11 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4468 ada 6 ve 11 parsellerin 4468 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4468 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33D22A3 pafta 274 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N3322D3C pafta 275 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32B04A3 pafta 125 ada 40 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kayrakkeşlik Mahallesi O32B10B4 pafta 136 ada 10 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 160 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 160 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin 160 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta, 136 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1371 nolu parselin Gözne Belediye meclisince 21.06.1995 tarih ve 12-a sayı ile onaylanan mevzi ve 02.01.1992 tarih ve 4/111 sayı ile İçel Valiliğince onaylanan mevzi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi, N32C21D4 pafta 221 ada 162(0/3003), 163(0/3007), 164(0/3009) ve 165(0/3008) nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Darısekisi Mahallesi adresinde bulunan tapunun 891 parselinde kayıtlı (Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait) 62 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Ayşe GÜRBÜZe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Karaisalı Mahallesi, Akbelen Mevkii, 7357 ada, 10 parselde kayıtlı 42,64 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Leyla HAYTAa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No: 84 (286 m²) adresinde bulunan binanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine istinaden kiraya verilmesi ve gazete ilanlarının yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
26 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, O33A01A4A pafta, 167 ada 1 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Mersin ili, Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi 4 pafta 93 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka ve yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N3322D3B pafta 235 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Resulköy Mahallesi, 5 pafta, 320 ve 321 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Mersin ili, Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi O33A01B4A pafta 227 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A- O33A13D2B pafta 9723 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin, 9723 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A- O33A13D2B pafta 9724 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin, 9724 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 9724 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9723 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A01C2C pafta 206 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, O33A06C1 pafta, 160 ada 77(0/542) ve 81(0/543) nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 10 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33A01C4 pafta, 218 ada 2, 3, 6 ve 7 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 218 ada (A) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 218 ada (A) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise 218 ada C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2B pafta 5031 ada 10 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8109 ada 9, 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8109 ada 9, 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin 8109 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 8109 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 26M1 pafta 9720 ada 8 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 9719 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9719 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin 9719 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi , O33A01D2A pafta, 110 ada, 16 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi -
43 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 11483 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 11483 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 pafta 8108 ada 5, 6 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8108 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
45 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1457 nolu parselin 15.03.1990 tarih ve 4/1979 sayılı İl İdare Kurulunca onaylanan Mevzi İmar Planına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi , O33A01C3D pafta, 351 ada, 5 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, O33A06C1 pafta, 160 ada 65(0/545) , 71(0/549), 72(0/548) ve 73(0/547) nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, adresinde bulunan tapunun 687 parselinde kayıtlı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yere ruhsatsız olarak 101,9 m2 yüzölçümünde ahır ile 13,80 m2 konteyner toplam 114,99 m2 yüzölçümünde konteyner yapılan yere ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
50 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta 9719 ada 11 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın görüşülmesi. -
51 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 26M1 pafta 7935 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7935 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın görüşülmesi. -
52 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4B pafta 12043 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü O33A02D4B pafta 12043ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12043 ada A( ) nolu parselin ise 12043 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazına ilişkin kararın görüşülmesi. -
53 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 5 pafta 7154 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7154 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararıngörüşülmesi. -
54 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C1D pafta 200 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, 200 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 200 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın görüşülmesi. -
55 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4B pafta 12042 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü O33A02D4B pafta 12042 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12042 ada A( ) nolu parselin ise 12042 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazına ilişkin kararın görüşülmesi. -
56 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi, Ceviz Arası Sokak, No:39 adresinde bulunan tapunun Çapar Köyü, Ayvagediği Mevkii, 294 ada, 4 parselinde kayıtlı ruhsatsız olarak 70 m2 inşaat yapan Ali ERGİN ile Mustafa ERGİNe ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkıma ilişkin konunun görüşülmesi. -
57 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Ramazan ELÇİBOĞAya Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
58 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Asım Yalçın ARIKANa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin kararın görüşülmesi. -
59 Halkkent Mahallesi Devlet Bahçeli Parkı içerisindebulunan ve halkın dinlenmesi için yapılan kamelyayı, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kırarak yakmaya çalıştığı tespit edilen Diyar ERGÜNe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/5 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
60 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, Belediyemiz sisteminde kayıtlı bulunan 596 numaralı satış yerinin Zemzem UÇARa devredilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
61 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 6501 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
62 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 17 pafta 2002 ve 2003 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise E( ) ve F( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
63 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 19 Pafta 3339 ve 3340 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmında A( ) ile gösterilen toplam 16,35 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 3339 ve 3340 nolu parsellerin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 16,35 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 550TLx16,35 =8.992,50TL bedel ve 8.992,5TL x0.18=1.618,65TL KDV ücretiyle 3339 ve 3340 nolu parsellerin malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin ise C( ) ve D( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
64 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller ve 613 ada 1 numaralı parsel ile 662 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen içine alacak şekilde, Belediye Encümenimizin 13.01.2021 tarih ve 20 sayılı kararıyla belirlenen düzenleme sınırının iptal edilerek, ekli düzenleme sınır krokisinde görüldüğü gibi, 662 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerin uygulama kapsamından çıkarılarak, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller ve 613 ada 1 numaralı parseli kısmen veya tamamen içine alacak şekilde geçirilen sınırın düzenleme sınırı olarak kabulüne ve belirlenen bu düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
65 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 Pafta 10165 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmında A( ) ile gösterilen toplam 37,45 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 10165 ada 1 nolu parselin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 37,45 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 1.614,25TL x337,45 =60.453,66TL bedel ve 60.453,66TL x0.18=10.881,65TL KDV ücretiyle 10165 ada 1 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
66 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 pafta 4894 nolu 11 nolu parsellin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzey kısmındaki A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 4894 ada 11 nolu parselin tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 1.614,25TLx287,52=464.129,16TL bedel ve 464.129,16TL x0.18=83.543,24TL KDV ücretiyle 4894 ada 11 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra 4894 ada 4,7,8,9 ve 11 nolu parsellerin B( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
67 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi, 8 pafta, 428 ve 432 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
68 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, N33C24C2D pafta, 128 ada 2 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
69 Satış yeri devirleri tamamlanamamış olan esnafların devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 (bir) ay ek süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
70 Çağdaşkent Mahallesi 93098 Sokak üzerindekurulan kapalı semt pazarında yapılan kontrolde; 635 numaralı satış tezgahını işleten Selami NERGİZe 5957 sayılı kanunun 14/1-c Maddesine aykırı davrandığından dolayı 694,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
71 Tapunun Kerimler Mahallesi O33A06C1 pafta 160 ada 65(0/545), 71(0/549), 72(0/548) ve 73(0/547) nolu parsellerin 160 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
72 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 5 pafta 7154 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7154 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
73 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32B04B4 pafta 115 ada 18 ve 115 ada 20 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 25.02.2022 tarih ve 53797 sayılı dilekçe ekinde bulunan taşınmaz maliklerinin muvafakatnamesinde belirtildiği gibi 115 ada 18 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 106,71 m² alanda 115 ada 20 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
74 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33D22D1 pafta 446 ada 6 ve 7 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parsellerin güneydoğu kısmındaki C( ) ve D( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan 446 ada C( ) ve D( ) parseller ile 459 ada 6 ve 7 nolu parselin tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 750,00x100,51=75.382,50TL bedel ve 75.382,50TL x0.18=13.568,85TL KDV ücretiyle 446 ada 6 ve 7 nolu parsel maliklerine satışına, satış işleminden sonra tevhidi yapılan 446 ada B( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine, terkten sonra kalan kısmın 446 ada E( ) ve F( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
75 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, Müdürlüğümüzce el konulan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
76 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Demirtaş Mahallesi, 77017 Sokak, No:17 adresinde bulunan tapunun Yenişehir Bahçe Mahallesi, 1716 ada, 8 parselinde kayıtlıarsa üzerine216m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 216 m2lik yapıhakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden Zeki GEZELGEye 68.884,12 TL. idari para cezası uygulanmayacağına ilişkin konunun görüşülmesi. -
77 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Kurdali Mahallesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulv.No:187/1-Aadresinde bulunan tapunun 3859 ada, 21 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak toplam 88 m2 kaçak inşaat yapan Şehriban ÇELİKe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 35.116,83.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
78 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Akbelen Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1570 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak toplam 88,87 m2 kaçak inşaat yapan Ali ÖĞÜŞLÜye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 26.986,60.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
79 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Mevlana Mahallesi, 101020 Sokak adresinde bulunan tapunun 6641 ada, 2 parselinde kayıtlıarsa üzerine 462m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 462 m2lik yapıhakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden Hakim BİNGÖLeye idari para cezası uygulanmayacağı, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına, aynı parsel içerisinde 1. bina 210 m2 kaçak inşaat yapan Hazret BİNGÖLe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 72.822,61.- TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
80 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, N33D16C4- N33D16C4B pafta 110 ada 37 nolu parselin 110 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
81 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 25N4 pafta 120 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 120 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
82 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Horozlu Mahallesi, N32C24A1 pafta 134 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 134 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 134 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
83 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 4 pafta, 2274 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin batı kısmındaki A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 2274 nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 550,00x58.07=31.938,50TL bedel ve 31.938,50x0.18= 5.748,93TL KDV ücretiyle 2274 nolu parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
84 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 11 pafta 631 ve 632 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
85 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 13 pafta, 1371 nolu parselin Gözne Belediye meclisince 21.06.1995 tarih ve 12-a sayı ile onaylanan mevzi ve 02.01.1992 tarih ve 4/111 sayı ile İçel Valiliğince onaylanan mevzi imar planlarına göre Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 7.maddesi 3.fıkrasına istinaden hazırlanan ekli teknik raporda belirtildiği gibi yine aynı yönetmeliğin 7.maddesi 2.fıkrasında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında kalmaktadır. Yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ek kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
86 İtiraz dilekçeleri inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçelerdeki taleplerin reddine ilişkin konunun görüşülmesi. -
87 Tapunun Mersin ili Toroslar İlçesi Belenkeşlik Mahallesi 13 pafta 913-914 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
88 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında sınırları ekli düzenleme sınır krokisi nde belirtilen alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak olan İmar Uygulamasında, ekli düzenleme sınır krokisinde belirtilen sınırın, düzenleme sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak İmar Uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
89 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında sınırları ekli düzenleme sınır krokisi nde belirtilen alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak olan İmar Uygulamasında, ekli düzenleme sınır krokisinde belirtilen sınırın, düzenleme sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak İmar Uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
90 Korukent Mahallesi Toki konutları önü Bilge Kağan parkı içerisinde koyun sürüsü otlatıldığı ve yerleşim alanı içerisinde sürü halinde gezdiren Mustafa TURGUTa Belediye Zabıta Tembihnamesinin 4/2 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 527,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
91 Çağdaşkent Mah. Polis Hatıra Ormanı içerisinde koyun sürüsü otlatan ve yerleşim alanı içerisinde sürü halinde gezdiren Süleyman TURGUTa Belediye Zabıta Tembihnamesinin 4/3 fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 527,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
92 Mersin Kahveciler Esnaf Odasının 08.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı yazıları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle Kahvehaneler, kıraathaneler, bay-bayan okey salonu, İnternet kafe ve Çay Ocaklarınınsahur vaktine kadar Ramazan ayı süresince açık olmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
93 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 253 nolu pazar tezgahını işleten Eyüp AKGÜL 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için yine aynı kanununun 13/1-1 maddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
94 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 259 nolu pazar tezgahını işleten Mehmet Remzi GÜNEŞ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
95 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 280 nolu pazar tezgahını işleten Reşit AKAGÜNDÜZ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
96 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 336 nolu pazar tezgahını işleten Fikret ARIK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
97 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 339 nolu pazar tezgahını işleten Hüsamettin ARSLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
98 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 373 nolu pazar tezgahını işleten Murat Tayfun OKAY5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
99 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 351 nolu pazar tezgahını işleten Fatih KARADAŞ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
100 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 352 nolu pazar tezgahını işleten Sadullah ERDEN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
101 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 355 nolu pazar tezgahını işleten Salih ARSLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
102 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 361 nolu pazar tezgahını işleten Akif ALAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
103 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 370 nolu pazar tezgahını işleten Seyhan ÇELİK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre ayrı ayrı 336,00 +336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
104 Demirtaş Mahallesi 77034 Sokak No:10 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Aras ALHUSSEINye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
105 Çağdaşkent Mahallesi 93101 Sokak No:68 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Hasan MUNİRe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
106 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:207/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Abdül Cevat BAYa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
107 Demirtaş Mahallesi Soğuksu Caddesi No:185/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Cesim Cesim SELCİye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
108 Alsancak Mahallesi 76058 Sokak No:14 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Haısam HAMEDEHe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
109 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:207/D Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Mohamad Motasım ARURa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
110 Demirtaş Mahallesi Soğuksu Caddesi No:298/B Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Eymen Hac HELALa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
111 Mevlana Mahallesi 101075 Sokak No:9/1 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Erhan YILMAZa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
112 Osmaniye Mahallesi 208 Cad. No:35/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Serdal ÜSTÜNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
113 Osmaniye Mahallesi 208 Cad. No:37/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Gökah ÜSTÜNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
114 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 1027 Sokak adresinde bulunan tapunun Çapar Köyü, 295 ada, 1 parselde kayıtlı Bodrum katı 113 m2, Zemin katı 129 m2 ve 1.katı 129 m2 toplam 371 m2 lik alana sahip ruhsatsız yapıyı yapan Emine ÖZCANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 99.674,24.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan 371 m2lik inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
115 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4470 ada 10,11,12,18 ve 19 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4470 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4470 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
116 Yüksekoluk Mahallesi Kümeevleri No:18Toroslar/Mersin adresinde bulunan Vedat ATİLAaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/26. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
117 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 187 nolu pazar tezgahını işleten Mehmet ASLAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
118 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 169 nolu pazar tezgahını işleten Ferhat KOÇAK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
119 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 164 nolu pazar tezgahını işleten Fahrettin YILMAZ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
120 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 142 nolu pazar tezgahını işleten Gülnaz DEMİR5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
121 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 140 nolu pazar tezgahını işleten Adnan EKİNCİ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
122 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 127 nolu pazar tezgahını işleten Arif BİLEN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
124 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 198 nolu pazar tezgahını işleten İsa ERDOĞAN5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
125 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 130 nolu pazar tezgahını işleten Fatih PERÇUK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
126 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 189 nolu pazar tezgahını işleten Yılmaz GÜNDÜZ 5957 sayılı Kanunun 13/1-l maddesine riayet etmediği için yine aynı kanununun 14/1-a maddesine göre 336,00 TL. para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
127 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 120 nolu pazar tezgahını işleten Bayram KOÇAK5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
128 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesine aykırı hareket eden Hüseyin YÜKSELe 277,00TL para cezası yazılmasına, Zabıta Müdürlüğünce el konulan 242,50 TL’nin mülkiyeti kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
129 Güneykent Mah. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan yeşil alanda koyun sürüsü otlatan Süleyman TURGUTa Belediye Zabıta Talimatnamesinin 4/2 fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre, 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
130 Tapunun Resulköy Mahallesi 5 pafta, 320 ve 321 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
131 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 215, 216 nolu parseller ve çevresini kapsayan, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli krokide düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
132 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 8850 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 8850 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin 8850 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
133 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-B pafta 8850 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8850 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
134 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4470 ada 10,11,12,18 ve 19 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4470 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4470 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
135 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, O33-A-01-C-1-C Pafta 141 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
136 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi N32C22D4 pafta 105 ada 3 parsel ve 105 ada 9 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 105 ada 3 numaralı parsel maliki Mustafa NEMEZ ve 105 ada 9 numaralı parsel malikleri Gülbeyaz GÜNEŞ, Cennet GÜNEŞ, Gülbeyaz GÜNEŞ, Hasan GÜNEŞ, Merve Nur GÜNEŞ ve Nuray GÜNEŞ in 19.01.2022 tarih 1390 sayılı ve 25.02.2022 tarih 2377 sayılı muvafakatnamelerinde belirtildiği üzere 105 ada 9 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 357,19 m² alanda 105 ada 3 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
137 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-3 pafta 201 ada 15 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ), C( ) , D( ) , E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, 27.02.1992 tarih ve 4/565 sayılı İl İdare Kurulu Müdürlüğünce onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
138 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta 116 ada 2 ve 5 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 116 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 116 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
139 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, N32-C-23-D-3 pafta, 201 ada 40 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
140 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, O32-B-05-B-2 pafta 150 ada 7 ve 8 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 150 ada A ( ) nolu parselin ise 150 ada B ( ), C ( ), D ( ), E ( ) ve F ( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45. maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
141 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi O33A02A2C pafta 219 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
142 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 6 pafta 317 ve 318 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
143 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N33D22D3 pafta 3851 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzeydoğu kısmındaki A( ) ve doğu kısmında B( ) ile gösterilen toplam 328.53 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) ve B( ) parseller ile 3851 nolu parselin tevhidine, tevhid işleminden sonra toplam 328.53m²lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 250.00TLx328.45=82.132,50TL bedel ve 82.132,50TLx0.18=14.783,85TL KDV ücretiyle 3851 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan C( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
144 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 033-A-06-A-2 pafta, 101 ada 12 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
145 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 033-A-06-A-2 pafta, 101 ada 10 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
146 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çağlarca Mahallesi, N32-C-24-B-3 pafta, 122 ada 4 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
147 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 24-N-4 pafta 8101 Ada 11 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8850 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
148 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-B-4 pafta, 115 ada 42 nolu parselin A( ), B( ), ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
149 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi N32-C-21-D-3 pafta 104 ada 183 parsel ve 104 ada 196 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 104 ada 183 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 110,00 m² alanda 104 ada 196 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
150 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 6 pafta 160 ada 7 ve 8 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 160 ada A( ) nolu parselin ise 160 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
151 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 168 ve 189 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
152 aaaaaaaaaa -
153 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi Halkevi Sokak No:72/A adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 1 pafta 195-196 parsel) 450 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
154 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/1 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
155 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/2 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
156 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/3 1.kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
157 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/4 1.kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
158 Mülkiyeti Belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A adresinde bulunan ( Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta 537 parsel) 30 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
159 Mülkiyeti Belediyemize ait Çağdaşkent Mahallesi 93098 Sokak adresinde bulunan (3 Ocak Spor Kompleksi) 50 m² çay ocağının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
160 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:69/C adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 100 m² Deponun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
161 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:45 adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 80 m² Kahvehane 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
162 Mülkiyeti Belediyemize ait Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Çopurlu Mahallesi 433 parsel) 92 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
163 Mülkiyeti Belediyemize ait Güneykent Mahallesi Farabi Caddesi adresinde bulunan (Tapunun Yalınayak Mahallesi 23MII pafta 9641 ada 1parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
164 : Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:76/A adresinde bulunan 25 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
165 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B adresinde bulunan (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta 260 ada 23 parsel) 40 m² Fırının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
166 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:40 adresinde bulunan 40 m² Baz istasyonu alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
167 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkken Mahallesi Ceyhan Caddesi No:6/A adresinde bulunan 24 m² Dükkanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
168 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25/C kat A Blok Zemin Kat 7 nolu adresinde bulunan (Tapunun Çavuşlu Mahallesi 24 MIV pafta 3001 ada 1 parsel) 76 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
169 Mülkiyeti Belediyemize ait Kepirli Mahallesi Kepirli Sokak No:278/E adresinde bulunan 50 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
170 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:142/C adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 604 parsel) 40 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
171 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:129/A adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 546 parsel) 174 m² Binanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
172 Mülkiyeti Belediyemize ait Kepirli Mahallesi Kepirli Sokak No:278/E adresinde bulunan 50 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
173 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96017 Sokak No:20 adresinde bulunan (Tapunun Çavuşlu Mahallesi 24LII pafta 2938 ada 1 parsel) 45 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
174 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve Alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
175 Mülkiyeti Belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 6 pafta 892 parsel) 720 m² Tarlanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
176 : Mülkiyeti Belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 2 pafta 151 parsel) 142 m² Tarlanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
177 Mülkiyeti Belediyemize ait Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak No:12 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 21LII-21MI-II pafta 4812 Ada 3 parsel) 330 m² Sağlık Ocağı Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
178 Mülkiyeti Belediyemize ait Resulköy Mahallesi Köy Meydanı Caddesi No:129 adresinde bulunan (Tapunun Resulköy Mahallesi 13 pafta 579 parsel) 100 m² Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
179 Mülkiyeti Belediyemize ait Resulköy Mahallesi Köy Meydanı Caddesi No:129 adresinde bulunan (Tapunun Resulköy Mahallesi 13 pafta 579 parsel) 10 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
180 Mülkiyeti Belediyemize ait Sağlık Mahallesi 86048 Sokak Şehit Er Fatih Canan Parkı Caddesi No:10/A adresinde bulunan 152 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
181 Mülkiyeti Belediyemize ait Soğucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71 adresinde bulunan (Tapunun Belenkeşlik Mahallesi 12 pafta 1190 parsel) 80 m² Dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
182 Mülkiyeti Belediyemize ait Yusuf Kılıç Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:65 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 22LI pafta 7339 ada 2 parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
183 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 3 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
184 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 4 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
185 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Caddesi No:251 adresinde bulunan (Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü ) 5 m² 4 nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
186 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çağdaşkent Mahallesi, 93040 Sokak, No:12 adresinde bulunan tapunun 23 M I pafta, 3981 ada, 4 parselde kayıtlı toplam 54,45 m2, 2 adet ayrı dükkanyapan Mehmet Refik ACARa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 15.664,54.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan 54,45m2lik dükkanlara ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
187 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 147 ada, 10 parselde bulunan zemin+2 katlı toplam 396 m2 inşaatyapan Necip ÇOBANOĞLUa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 143.914,12.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 toplam 396 m2lik inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
188 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 147 ada, 6 parselde bulunan zemin+2 katlı toplam 289,94 m2 inşaatyapan Kaya Vahdet BULUTa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 105.369,84.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
189 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101020 Sokak adresinde bulunan tapunun 6641 ada, 2 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak 462 m2 yapı hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
190 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Akbelen Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1570 parseldeki ruhsatlı binanın yan bahçe mesafesi ile 1581 parselde bulunan ruhsatlı binanın yan bahçe mesafesine, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmakta olan 88.87 m2 yapı hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
191 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 77017 Sokak, No:17 adresinde bulunan tapunun Yenişehir Bahçe Mahallesi, 1716 ada, 8 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak zemin+2 katlı binayı yapan Zeki GEZELGE hakkında, ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
192 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resulköy Mahallesi, Resulköy 0 ada, 1685 parselinde kayıtlı bulunan toplam 107,25 m2 inşaatyapan Hatice DOĞANa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 27.179,24.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
193 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi N33D16C4 pafta 113 ada 17, 58 ve 60 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSUnun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 113 ada 17 numaralı parsel maliki Hüseyin KELLELİ ve 113 ada 58 numaralı parsel maliki Halil İbrahim YILDIRIM ın 01.04.2022 tarih ve 58346 sayılı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 113 ada 17 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 157,68 m² alanda 113 ada 58 ve 60 parseller lehine ve 113 ada 58 parsel üzerinde (B) ile gösterilen 111,36 m² alanda 113 ada 60 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
194 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 150 ada 40 ve 41 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
195 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 033A01C3D pafta 111 ada 52, 53 ve 54 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise C( ) ve D( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
196 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 3 pafta 164 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
197 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 12 pafta, 471, 472, 473, 498, 500, 1086 numaralı parseller; 033A02B1 pafta, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller; 033A02B1B pafta, 613 ada 1 numaralı parsel ile 033A02B1A pafta, 662 ada 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 101 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
198 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 9720 ada 4,5,6,10,11,12,13 ve 14 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 9720 ada 4,5,6,10,11,12,13 ve 14 numaralı parsellerin 9720 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
199 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 17 pafta, 2002 ve 2003 nolu parseller Gözne Belediye meclisince 01.11.1995 tarih ve 22 sayı ile onaylanan mevzi imar planlarına göre Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 7.maddesi 3.fıkrasına istinaden hazırlanan ekli teknik raporda belirtildiği gibi yine aynı yönetmeliğin 7.maddesi 2.fıkrasında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında kalmaktadır. Tevhit, yola terk ve ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
200 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 150 ada 23 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
201 Kaşlı Mahallesi, 8 pafta, 428 ve 432 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konun görüşülmesi. -
202 Ruhsatsız olarak Bodrum katı 113 m2, Zemin katı 129 m2 ve 1.katı 129 m2 toplam 371 m2 yüzölçümünde yapılmakta olan yapıya, ruhsat alınması için verilen 30 gün sonunda ruhsat alınmadığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yıkım kararına ilişkin konunun görüşülmesi. -
203 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 Pafta 1678 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
204 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 3064, 3810, 3816, 3817, 332 ada 1, 2 ve 3 ve 127 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne yönelik kararının alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
205 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 3064, 3810, 3816, 3817, 332 ada 1, 2 ve 3 ve 127 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
206 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-2 pafta 186 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 186 ada 1 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,186 ada 1 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
207 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-2 pafta 186 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 186 ada 1 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,186 ada 1 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
208 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 133 ada 64 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka giden kısmın kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
209 Mersin ili, Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi 10 pafta 1317 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre parka ve yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
210 Korukent Mahallesi 243. Cad. No: 47 (Arpaçsakarlar 25 M I pafta 10739 ada 1 parsel) adresinde bulunan 4.000 m² yediemin deposu alanının kira sözleşmesinin feshinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
211 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 497 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
212 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 228 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
213 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 490 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
214 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04D2 pafta 145 ada 6 nolu parselin 145 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
215 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 223 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
216 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 033-A-12-C-4 pafta 9434 ada 11 ve 21 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9434 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
217 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 4-18 pafta 1117, 1166, 1167 ve 1168 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
218 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 294 ada, 4 parsel üzerine Hissedarlardan muvaffakat alınmadan toplam 202 m2 yapıyapan Mehmet ERGİNe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 62.929,08.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 80 m2 yapı yapan Meryem ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 24.922,41.-TL. para cezası yazılmasına,32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 35 m2 yapı yapan Mehmet ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 10.903,55.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine, 50,40 m2 yapı yapan Ali Uğur ERGİNe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 15.701,12.-TL. para cezası yazılmasına,32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
219 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi, belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgâh devir ücretinin (muafiyeti bulunanlar hariç) yatırılması ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 604 ve 606 numaralı satış yerlerinin yeni kullanıcıları adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
220 Belediyemizin 2021 Mali yılı bütçe kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a maddelerine göre encümenimizce de uygun görülerek Belediye Meclisine sevkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
221 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/1 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
222 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/2 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m² Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
223 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/3 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
224 Mülkiyeti belediyemize ait Arslanköy Mahallesi 109 Sokak No:3/4 zemin kat adresinde bulunan (Tapunun Arslanköy Mahallesi 2 pafta 555 parsel) 75 m²Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
225 Mülkiyeti belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A adresinde bulunan ( Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta 537 parsel) 30 m² Dükkanın3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
226 Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:45 adresinde bulunan (Tapunun Çelebili Mahallesi 11 pafta 726 parsel) 80 m² Kahvehanenin3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
227 Mülkiyeti belediyemize ait Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Çopurlu Mahallesi 433 parsel) 92 m² Kahvehanenin3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
228 Mülkiyeti belediyemize ait Güneykent Mahallesi Farabi Caddesi adresinde bulunan (Tapunun Yalınayak Mahallesi 23MII pafta 9641 ada 1parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
229 Mülkiyeti belediyemize aitGüzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B adresinde bulunan (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta 260 ada 23 parsel) 40 m² Fırının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
230 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat:14.00da yapılacak olan encümen toplantısının, Ramazan Bayramının 3. günü olması nedeni ile sadece bu haftaya mahsus olmak üzere Encümenin 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat:14.00de yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
231 Mülkiyeti belediyemize ait Halkkent Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:40 adresinde bulunan 40 m² Baz istasyonu alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
232 Mülkiyeti belediyemize ait Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:129/A adresinde bulunan (Tapunun Karaisalı Mahallesi 10 pafta 546 parsel) 174 m² Binanın3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
233 Mülkiyeti belediyemize ait Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve Alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
234 Mülkiyeti belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 6 pafta 892 parsel) 720 m² Tarlanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
235 Mülkiyeti belediyemize ait Musalı Mahallesi adresinde bulunan (Tapunun Musalı Mahallesi 2 pafta 151 parsel) 142 m² Tarlanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
236 Mülkiyeti belediyemize ait Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak No:12 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 21LII-21MI-II pafta 4812 Ada 3 parsel) 330 m² Sağlık Ocağı Binasının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
237 Mülkiyeti belediyemize ait Sağlık Mahallesi 86048 Sokak Şehit Er Fatih Canan Parkı Caddesi No:10/A adresinde bulunan 152 m² Dükkanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
238 Mülkiyeti belediyemize ait Soğucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71 adresinde bulunan (Tapunun Belenkeşlik Mahallesi 12 pafta 1190 parsel) 80 m² Dairenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
239 Mülkiyeti belediyemize ait Yusuf Kılıç Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:65 adresinde bulunan (Tapunun Osmaniye Mahallesi 22LI pafta 7339 ada 2 parsel) 6 m² 1 nolu ATM alanının 3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
240 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs 2022 günü başlatacağımız Toroslar Belediyesi 13. Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında yaklaşık olarak 120 maç yapılacaktır. Turnuva kapsamında ek listede belirtildiği gibi görev yapacak olan hakemlerin ücretlerinin (28.200,00 TL) olmak üzere, saha komiserlerinin ücretlerinin (6.000,00 TL) olmak üzere , sağlıkçıların ücretlerinin (4.800,00 TL ) olmak üzere ; genel toplamda 39.000,00 TL olan görevli ücretlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
241 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 4 pafta 113 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, 27.02.1992 tarih ve 4/565 sayılı İl İdare Kurulu Müdürlüğünce onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
242 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 6 pafta, 70, 71, 73, 74 ve 1069 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre yapılan 113 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı için Ek Karar alınmasının kabulüne. -
243 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 6 Pafta 488 Ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
244 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04C1 pafta , 115 ada 18 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44 ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
245 Belediyemizin değişik birimlerinde 2022 yaz döneminde staj yapmak isteyen 50 yükseköğrenim öğrencisine ücretsiz staj yaptırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
246 Gözne Mahallesi Fatih-1 Cad. No:1Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Necmettin ŞAHİNe1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)e ilişkin konunun görüşülmesi. -
248 Belediyemizin 16.02.2022 tarih ve 63 sayılı Encümen kararına ek olarak; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ihdasa konu alan ile ilgili yapılan incelemede Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan yere karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup ek kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
249 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 172 nolu pazar tezgahını işleten İlhami ÇELİKBAŞ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
250 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 182 nolu pazar tezgahını işleten Fahrettin YILMAZ5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 672,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
251 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 134 nolu pazar tezgahını işleten Menduh KOÇAK5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
252 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 109 nolu pazar tezgahını işleten Mehmet Sıdık ASLANHAN5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
253 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 113 nolu pazar tezgahını işleten İbrahim GÖKTAŞ5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
254 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 115 nolu pazar tezgahını işleten Abdurrahim ŞANDA5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
255 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 133 nolu pazar tezgahını işleten Yusuf AYDIN5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
256 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 104 nolu pazar tezgahını işleten Murat TİMURTAŞ5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
257 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi N32-C-25-C-4-B pafta, 12205 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
258 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi, O32B10B2C pafta 193 ada 2 nolu parselin 193 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
259 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, O33A06B1B pafta 414 ada 10 nolu parselin 414 ada A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
260 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 10157 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 10157 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin 10157 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
261 Mersin İli Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 9 pafta 129 ada 7 numaralı parseli kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 107 Nolu Evcili Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
262 Belediyemizin 02.03.2022 tarih ve 73 sayılı Encümen kararına ek olarak; ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ihdasa konu alan ile ilgili yapılan incelemede Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan yere karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup ek kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
263 Belediyemizin 09.03.2022 tarih ve 82 sayılı Encümen kararına ek olarak; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ihdasa konu alan ile ilgili yapılan incelemede Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan yere karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup ek kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
264 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Resul Mahallesi, Resul Sokak adresinde bulunan tapunun 1685 parselinde kayıtlı 107,250 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Hatice DOĞANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
265 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Buluklu Mahallesi, 147 ada, 6 parselde kayıtlı 289,94 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Kaya Vahdet BULUTa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
266 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çağdaşkent Mahallesi, 93040 Sokak, No:12 adresinde bulunan tapunun 23 M I pafta, 3981 ada, 4 parselde kayıtlı 54.45 m2 yüzölçümünde 2 adet ayrı dükkan yapan Mehmet Refik ACARa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
267 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Buluklu Mahallesi, 147 ada, 10 parselde kayıtlı 396 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Necip ÇOBANOĞLUna yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
268 Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan; ekli listede bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine istinaden kiraya verilmesi vegazete ilanlarının yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
269 Belediyemizin 16.02.2022 tarih ve 61 sayılı Encümen kararına ek olarak; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ihdasa konu alan ile ilgili yapılan incelemede Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan yere karşılık eşdeğer alan ayrılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
270 Belediyemiz 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Korukent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Enduro Parkurunda Motosiklet Enduro Türkiye Şampiyonası düzenleyecektir. Etkinlik kapsamında toplam 7 branşta ödül miktarı olan 40.000,00 TLnin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
271 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çağdaşkent Mahallesi, 93047 Sokak, No:30 adresinde bulunan Tapunun Çavuşlu Mahallesi, 3982 ada, 17 ve 18 parsellerde kayıtlı bulunan toplam 203 m2 inşaatyapan Songül ÖZCANa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 70.778,74.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
272 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 0 ada 206, 207, 208 parsel ve çevresini kapsayan, sınırları ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yaptırılmak istenen imar uygulamasında ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
273 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-A-4 pafta, 124 ada 2 numaralı parselin A( ), B( ), ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
274 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi N32-C-23-D-3 pafta 166 ada 23 ve 24 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
275 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi, N33-D-22-D-2 pafta 266 ada 14 ve 15 numaralı parsellerin 266 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
276 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, O32B05B3 pafta 258 ada 4 nolu parselin 258 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
277 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi, 3 pafta, 164 numaralı parselin parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) numaralı parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
278 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33-A-06-B-1 ve O33-A-06-B-1-B pafta 412 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine, ilişkin konunun görüşülmesi. -
279 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Değnek Mahallesi, N32-C-18-C-2 pafta, 113 ada 18 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
280 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi,,Ayvagediği Mahallesi, Boyacıoğlu Caddesi, No:4 adresinde bulunan tapunun Ayvagediği (Çapar) Mahallesi, 294 ada, 24 parselinde kayıtlıarsa üzerine 100m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 100 m2lik yapıhakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden İsmail TEMİZe idari para cezası uygulanmayacağı, İmar Kanununun 32. maddesi gereğince ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine. -
281 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği (Çapar) Mahallesi, tapunun 294 ada 26 parselinde kayıtlı bulunan toplam 398 m2 inşaatyapan Sevgi GÖKTÜRKe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 80.588,60.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
282 Osmaniye Mahallesi Akbelen Bulvarı No:28/BToroslar / MERSİNadresinde bulunan Sedat UÇARa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men) e ilişkin konunun görüşülmesi. -
283 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgâh devir ücretinin (muafiyeti bulunanlar hariç) yatırılması ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 198, 200, 467, 469 ve 544 numaralı satış yerlerinin yeni kullanıcıları adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
284 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerine kurulacak olan semt pazarına 2 gün öncesinden satış tezgahını getirerek yol üzerine koyan Baki ADANIR5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesine. -
285 Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak ile 209. Cadde üzerine kurulacak olan semt pazarına 2 gün öncesinden satış tezgahını getirerek yol üzerine koyan Abdulhamit KAMAL5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
286 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgâh devir ücretinin (muafiyeti bulunanlar hariç) yatırılması ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 390 ve 447 numaralı satış yerlerinin yeni kullanıcıları adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
287 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 334 ada 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
288 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 Pafta 103 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
289 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 11 pafta 425 ve 426 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ) ve C( ) numaralı parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazen taksimine, ifrazen taksim sonucu oluşan C( ) numaralı parselin Toroslar Belediyesi adına taksimen tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
290 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 72, 79, 100 ve 101 numaralı parseller ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
291 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-B pafta 5031 ada 5, 6 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 5031 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
292 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 8 Pafta 1540 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
293 167 ada 44 ve 45 parsel aleyhine; 167 ada 46 parsel lehine, 167 ada 44 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 28,61 m2 ve 167 ada 45 parsel üzerinde (B) ile gösterilen 33,74 m2 lik alanda geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
294 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 164 ada 16 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine, 03.10.1991 tarih ve 4/1214 sayılı İçel Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünce onaylanan Mevzii İmar Planına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
295 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 235 ada ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
296 Mersin ili Toroslar ilçesi Bahçe Mahallesi, 3138 ada 1 parsele yapılacak yapıya Muvakkat Yapı Ruhsatı düzenlenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
297 Mersin İli Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 9 pafta 129 ada 6, 7, 8, 9, 13 ve 14 numaralı parseller ile 157 ada 18, 19, 21, 22 ve 24 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 107 Nolu Evcili Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına. -
298 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Değnek Mahallesi, N32C18C2 pafta 119 ada 38 nolu parselin 119 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
299 Mersin İli Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 30, 34 ve 23.L.11A pafta 2609, 2610 ve 251 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları tapu malikleri tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 124 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
300 Mersin İli Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 24, 30, N33A02A2C, O33A02A2C pafta 2118, 2119, 2444, 2445, 2447, 2449, 2450 ve 582 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları tapu malikleri tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 119 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
301 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33-A-01-C-4, O33-A-01-C-4-B pafta, 219 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 219 ada (A) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 219 ada (A) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ) ve D( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
302 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-B pafta 9722 ada 1 ve 2 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9722 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 9722 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
303 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi O32B05B3 pafta 160 ada 6 ve 12 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) numaralı parselin ise B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
304 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Korucular Mahallesi, 2 pafta 164 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
305 Güneykent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 291 nolu pazar tezgahını işleten Halil DURMAZ5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
306 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:221Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Mohammed JİLEYLATİye1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)e ilişkin konunun görüşülmesi. -
307 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Sana HELWANİye1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
308 Selçuklar Mahallesi 209. Cad. No:52/A Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Rdwan SHOUFANa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
309 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 130 nolu pazar tezgahını işleten Fatih PERÇUK5957 sayılı Kanunun 14/1-amaddesine göre 672,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
310 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 294 ada, 4 parsel üzerine Hissedarlardan muvaffakat alınmadan ruhsatsız olarak inşaat yapan Mehmet ERGİN, Meryem ERGİN, Ali Uğur ERGİNe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadıkları tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
311 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Hüseyin Okan Merzeci Bulv.No:187/1-A adresinde tapunun 3859 ada, 21 parselde kayıtlı 88 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Şehriban ÇELİKe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
312 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi Gözne Mahallesi 12325 ada 6, nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12325 ada 6 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ) ve G( ) nolu parseller olarak 7(yedi) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
313 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2490 4592, 2604, 2603, 2602, 4312, 4313, 4314, 4315, 4354, 4355 ve 331 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
314 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta 124 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
315 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12326 ada 2 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12326 ada 2 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ), H( ), I( ), İ( ), J( ), K( ) ve L( ) nolu parseller olarak 13(on üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
316 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 10 pafta, 1156 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzeybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) nolu parsel ile 1156 nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet takdir raporundaki 672,60x33,51=22.538,82TL bedel ve 22.538,82TLx0.18= 4.056,98TL KDV ücretiyle 1156 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
317 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 11 pafta 654, 655 ve 656 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
318 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 892 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
319 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Horozlu Mahallesi N32C24A1 ve N32C23B2 pafta 133 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
320 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C4C pafta 103 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
321 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-C pafta 202 ada 1 ve 2 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 202 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 202 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
322 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 6pafta 298 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın D( ), E( ), F( ), G( ), ve H( )parseller olarak 4 (dört)kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
323 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 643 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
324 134 numaralı tahsis sahibi Menduh KOÇAK adına sehven tahakkuk ettirilen 336,00 TL para cezası ile 18.05.2022 tarih ve 258 nolu encümen kararının iptal edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
325 Satış yerinde iş kıyafeti giyilmediği gerekçesiyle tanzim edilen 13.05.2022 tarih ve B-001002 sıra numaralı idari para cezası tutanağının ve bu tutanağa istinaden Fahrettin YILMAZ adına tahakkuk ettirilen 336,00 TL para cezasının iptal edilmesi, 18.05.2022 tarih ve 257 sayılı Belediye Encümeni kararıyla verilen 672,00 TL. idari para cezasının 336,00 TL olarak güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
326 Tozkoparan Mahallesi 87007 Sokak ile 87014 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında 626 nolu pazar tezgahını işleten Ali TÜTER5957 sayılı Kanunun 13/1-lmaddesine riayet etmediği içinyine aynı kanununun 14/1-amaddesine göre 672,00 TL. para cezasıyazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
327 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 135 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
328 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 437 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
329 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, Belediyemiz sisteminde kayıtlı bulunan 422 nolu satış yerinin Rıdvan KURTLU adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
330 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi ve belirlenen süre içerisinde devirlerin yapılması şartıyla, 446 ve 450 numaralı satış yerlerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
331 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesine aykırı hareket eden Muharrem YEKBAŞa277,00TL para cezası yazılmasına, Zabıta Müdürlüğünce el konulan 62,00 TL’nin mülkiyeti kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
332 Belediyemiz emrinde 657 sayılı yasaya tabi olarak Zabıta Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ali ÇETİN, Mustafa ÇELİK ve Özel Kalem Müdürlüğü emrinde memur olarak görev yapmakta olan Tufan AÇIKGÖZ görevlerinde titizlik, azim, gayret ve başarı göstermelerinden dolayı ödüllendirilmelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
333 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 1.903.196,09 TL nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
334 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Ayvagediği (Çapar) mahallesi, tapunun 294 ada 26 parselde parselde kayıtlı 398 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Sevgi GÖKTÜRKe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
335 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Toroslar Mahallesi, 207. Cadde, No:208/A adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 5038 ada, 3 parselde kayıtlı 240,60 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Nejdet SEVİMe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
336 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi O32B05B3 pafta 224 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 224 ada 1 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
337 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04C1 pafta 138 ada 14 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
338 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24N1 pafta 8108 ada 2-3-4 ve 9 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8108 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 8108 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
339 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi,Kepirli Mahallesi, O33-A-01-C-3, O33-A-01-C-3-D pafta, 195 ada 55 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
340 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi, 225/8, 225/9, 225/10 numaralı parselleri kapsayan alanda, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
341 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32B04C1 pafta 203 ada 9 nolu parselin 203 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
342 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 4 pafta 12703 ada 1 nolu parselin 12703 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
343 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 208 ada 6, 7 ve 12 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 208 ada 6, 7 ve 12 numaralı parsellerin 208 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
344 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33A01C4-O33A01C4B pafta 103 ada 93 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
345 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12327 ada 2 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12327 ada 2 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ), H( ), I( ) ve İ( ) nolu parseller olarak 10 (on) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
346 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 276 ada 10 numaralı parseller ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
347 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 467 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
348 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 187 ada 7 ve 8 numaralı parseller ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
349 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 284 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
350 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 334 ada 1 parsel, 195 ada 2 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
351 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1096 ve 617 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
352 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi N32-C-25-A-3-B pafta, 345 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
353 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 24-N-IV pafta, 5797 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 5797 ada (A) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 5797 ada (A) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın D( ) ve E( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
354 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 23N2-24N3 pafta 5782 ada 10 ve 11 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 5782 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 5782 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
355 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 6583 ada 11 ve 12 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 6583 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
356 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Doruklu Mahallesi, 6-13 pafta, 710 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
357 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, O33-A-01-C-3, O33-A-01-C-3-D pafta 144 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
359 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 343 parsel ve çevresinde , belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
360 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 11402 ada 3 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
361 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32-B-04-C-1 pafta 139 ada 13 parsel ve 139 ada 14 nolu parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 139 ada 13 numaralı parsel maliki Münevver CAN ve 139 ada 14 numaralı parsel maliki Muhammet CAN ın 20.07.2022 tarih 72078 sayılı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 139 ada 13 numaralı parsel üzerinde (A) ile gösterilen 101,31 m² alanda 139 ada 14 numaralı parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
362 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 1452 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
363 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 133 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 133 ada A ( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 133 ada A ( ) parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
364 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Korucular Mahallesi, 1 pafta 13 nolu parselin A ( ) ve B ( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. Ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
365 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 24 pafta, 2128 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin kuzeybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) nolu parsel ile 2128nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhit işleminden sonra Belediyemiz hissesinin kıymet takdir raporundaki bedel ve KDV ücretiyle 2128 nolu parsel malikine satışı yapılmış ve satış bedelinin tamamı alınmış olup, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
366 Mersin pazarcılar esnaf odasına kayıtlı 4. bölge semt pazarında 487 nolu İbrahim UYSAL adına kayıtlı tezgahın Ayhan DEMİR adına, 489 nolu Ayhan DEMİR adına kayıtlı tezgahın İbrahim UYSAL adına, Tahsis değişikliğine ilişkin konunun görüşülmesi. -
367 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Çukurova Mah. 85021 Sokak No:52/A Toroslar / Mersin aderesinde İşletmeciliğini Ferhat KÜÇÜKın yapmış olduğu işyerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 06.03.2022 günü saat 20:.00 sıralarında yapılan kontrolde; İşyerinde kumar oynandığı tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
368 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:193/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:92206293460) Omar ALDANAFa ait Unlu Mamulleri Satış işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösteren iş yerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
369 Buluklu Mah. 107021 Sokak No:2/A Toroslar/Mersin adresinde işletmeciliğini Gökhan DEREnin yapmış olduğu işyerinde Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27.06.2022 günü saat:16.45 sıralarında yapılan kontrolde işyerinde kumar oynandığı tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
370 Turgut Türkalp Mah. Akbelen Bulvarı No:3/D Toroslar/Mersin adresinde işletmeciliğini Ali ÖZCANın yapmış olduğu işyerinde Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20.06.2022 günü saat:10.00 sıralarında yapılan kontrolde işyerinde kumar oynandığı tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
371 Güzelyayla Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Cad. No:80/1 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (T.C. Kimlik No:33317315202) Murat KARABULUTa ait Fırın işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
372 Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:71 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (T.C. Kimlik No:21398017708) Teyfik GÜLDOĞANa ait Kahvehane işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
373 Alsancak Mahallesi Soğuksu Caddesi No:261 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99345133412) Abdullah EBU HALAFa ait Bisiklet Tamiri işyerin de şikayet üzerine yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
374 Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:186 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (T.C. Kimlik No:63778121476) Gökhan AKALİNe ait Motor Alım Satım işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
375 Akbelen Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı No:433 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99554763288) Nabhan ALKHASIMa ait Bakkal işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
376 Sağlık Mahallesi 86041 Sokak No:4/a Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99392554376) Muhammad RABEE EZEZİ SİRCİa ait Kasap işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
377 Demirtaş Mah.77024 Sokak No: Toroslar/Mersin adresinde Mahmut ÖNER tarafından işletilen Kent Ekmekçilik Fırını unvanlı işyerinde genel temizliğin çok yetersiz olduğu, hijyen kurallarına uymadığı tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
378 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni alınmış olan binanın üzerine Ruhsatsız olarak toplam 538 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Oktay ÇAĞLAR hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre 183.743,20.-TL. idari para cezası verilerek, ruhsat alınması için 30(otuz gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
379 Mersin İli, Toroslar İlçesi, H.O.M. Mahallesi, 97058 Sokak adresinde bulunan tapunun 4685 ada, 5 parselde mülkiyeti Demet ERTAŞa ait arsa üzerinde yapılan incelemede, 1 nolu 53,90 m2, 2 nolu 92,53 m2, 3 nolu 142,50 m2 ve 4 nolu 143,70 m2 yüzölçümündeki prefabrik yapıları Mustafa CEYLAN tarafından yapıldığı tespit edilen kaçak yapılara ilişkin konunun görüşülmesi. -
380 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 104 ada, 7 parselde kayıtlı bulunan 219,62 m2 yapıya 52.361,69.-TL, 549,96 m2 bahçe duvarına 33.311,03,-TL, 113 m2 taş havuz ve benzeri inşaat yapan Orta Anadolu Hay. Tar. Enr. San.ve Tic. Ltd. Ştine 3194 Sayılı İmar kanunun 42. maddesine istinaden para cezası yazılmasına, 32. Maddesine göre ruhsat alması için 30 gün süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
381 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, O33-A-06-A-2 pafta 116 ada 45 (Eski 225) nolu parselin 116 ada A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44, 45. maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
382 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 3 pafta 258 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A( ), B( ), C( ), D( ), ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Mersin İl Özel idaresi İl Genel Meclisinin 09.01.2009 tarih, 67 sayılı ve Gözne Belediye Meclisinin 10.12.2003 tarih 22/A sayılı mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
383 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yusuf Kılıç Mahallesi, 217_2 Caddesi, No:66 adresinde bulunan tapunun 6730 ada, 13 parselde kayıtlı bulunan toplam 195 m2 inşaatyapan Yusuf DEMİRKESENe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 88.048,037.-TL. para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
384 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Ayvagediği Mahallesi, Boyacıoğlu Caddesi, No:4 adresinde bulunan tapunun Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, 294 ada, 24 parselde kayıtlı zemin+1 katı toplam 100 m2 yüzölçümünde inşaat yapanİsmail TEMİZe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
385 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Çağdaşkent Mahallesi, 93047 Sokak, No:30 adresinde bulunan tapunun Çavuşlu Mahallesi, 3982 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde kayıtlı 203 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Songül ÖZCANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
386 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 249 ada 20 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
387 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32B04B4 pafta 117 ada 5 ve 8 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) numaralı parselin ise B( ) , C( ) ve D ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
388 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 3165 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
389 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 153 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
390 Toroslar Mahallesi 92047 Sokak No:18/6 Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Emrullah SEVİMe1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
391 Belediye Encümenimiz tarafından 23.08.2019 tarih ve 351 sayılı karar ile belirlenen bazı işyerinin açılış ve kapanış saatlerinin, değişen koşullar ve sosyo- ekonomik gelişim göz önün alınarak güncellenmesi gereği duyulmuş olup, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bu işyerlerinin listeye göre tekrar görüşülüp değerlendirme yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
392 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C4C pafta 103 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi yola terk işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
393 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 5 pafta 245 ve 2346 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ), D( ), E( ) ve F ( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, İl Genel Meclisinin 08.02.2013 tarih, 338 sayılı ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
394 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1065 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
395 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8107 ada 7-8-10-11-12 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8107 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
396 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kurudere Mahallesi, N32-C-24-D-2-D pafta, 137 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
397 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 134 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
398 Mersin ili, Toroslar ilçesi, , Çapar Mahallesi N33D22D2 pafta 150 ada 3, 4, 5, ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 150 ada (A) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 150 ada (A) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ) ve D( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
399 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi N32-C-24-C-4 pafta 101 ada 103 numaralı parselin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 101 ada 103 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 0,09 m² alanda Öner TOPAKın aleyhine, Vahit TOPAK, Müberra ÇONTAR ve Elif DİNÇERin lehine kuyu irtifak hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
400 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 Pafta 1678 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola ve dereye giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
401 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 586 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
402 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi adresinde bulunan mülkiyeti Frihan Şeyh HANİFİ adına kayıtlı arsa üzerine kiracı Ali ÖZTÜRK tarafından yapılmakta olan toplam 586.50 m2 yüzölçümüne sahip 17 adet yapıya 105.015,69.-TL., aynı tip olan toplam 165,90 m2 yüzölçümüne sahip 3 adet yapıya 29.705,20.-TL, ve toplam 195,60 m2 yüzölçümüne sahip 2 adet yapıya 35.023,13.- TLlik, 3194 Sayılı İmar kanunun 42. maddesine istinaden para cezası yazılmasına, 32. Maddesine göre ruhsat alması için 30 gün süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
403 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat:14:00 da Soğucak Mahallesi Güreş Alanında 8. Geleneksel Soğucak Karakucak Güreşlerini düzenleyecektir. Söz konusu turnuvada görev yapacak olan hakemlere ve federasyon görevlerine ödenmek üzere 35.000,00 TLnin, Güreş Federasyonuna ödenmek üzere ödül toplamının %5 i olan 6.810,00 TL federasyon harcının, turnuvada derece alan sporculara ödül olarak verilmek üzere toplam 136.200,00 TLnin belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
404 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat:14:00 da Soğucak Mahallesi Güreş Alanında 8. Geleneksel Soğucak Karakucak Güreşlerini düzenleyecektir. Söz konusu turnuvada görev yapacak olan hakemlere ve federasyon görevlerine ödenmek üzere 35.000,00 TLnin, Güreş Federasyonuna ödenmek üzere ödül toplamının %5 i olan 6.810,00 TL federasyon harcının, turnuvada derece alan sporculara ödül olarak verilmek üzere toplam 136.200,00 TLnin belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
405 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2022 Salı günü saat:14:00 da Gözne Mahallesi Güreş Alanında 7. Geleneksel Gözne Karakucak Güreşlerini düzenleyecektir. Turnuvada görev yapacak olan hakemlere ve federasyon görevlerine ödenmek üzere 35.000,00 TLnin, Güreş Federasyonuna ödenmek üzere ödül toplamının %5 i olan 6.810,00 TL federasyon harcının, turnuvada derece alan sporculara ödül olarak verilmek üzere toplam 136.200,00 TLnin belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
406 Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Cad. No:270 Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Yusuf DOLGUNa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
407 Yusuf Kılıç Mah. Kuvayi Milliye Bul. No:437Toroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi Toros Gıda San. ve Tic. Ltd. ŞtiyeToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/22 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
408 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 194 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
409 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 3385 ada 1 ve 23 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 3385 ada 1 ve 23 numaralı parsellerin 3385 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
410 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12324 ada 2 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12324 ada 2 nolu parselin A ( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
411 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 10 pafta, 2277 ve 2278 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2278 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2277 ve 2278 nolu parseller ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2278 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın D( ) ve E ( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazen taksiminin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
412 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 033A01C2C pafta, 341 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi gibi 341 ada 2 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
413 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32-B-04-D-2 pafta 146 ada 11 parsel ve 146 ada 14 nolu parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 146 ada 11 numaralı parsel maliki Ali CAN ve 146 ada 14 numaralı parsel maliki Mükremin CAN ın 17.08.2022 tarih 76310 sayılı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 146 ada 11 numaralı parsel üzerinde (A) ile gösterilen 45,22 m² alanda 146 ada 14 numaralı parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
414 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi N33-D-16-C-1 pafta 111 ada 10 nolu parselin 111 ada A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45. maddesine ve Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
415 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4A pafta, 352 ada 31 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
416 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33-A-02-D-1-D pafta 349 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
417 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-A Pafta 9719 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
418 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-A Pafta 9719 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
419 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-A Pafta 9719 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
420 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-B pafta 1240 ada 2, 3, 4, 5, 1241 ada 4, 5, 6, 7, 11402 ada 1, 2, 3 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 125 Nolu Arpaçsakarlar Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve aynı kanunun 18. Maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. Maddesine göre parselasyon planının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
421 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 232 ada 4 ve 7 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 232 ada 4 ve 7 numaralı parsellerin 232 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
422 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 389 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
423 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 5-6 pafta 338 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazınailişkin konunun görüşülmesi. -
424 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2189, 2190 ve 2191 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre yapılan imar uygulamasına ilişkin hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporuna ilişkin konunun görüşülmesi. -
425 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, O33A01C4-O33A06B1 pafta 355 ada 25 nolu parselin 355 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
426 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 337 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırıolarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
427 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 177 ada 12 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
428 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 161 ada 5 ve 6 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 161 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
429 Mersin İli Toroslar İlçesi Kepirli Mahallesi 411 ada 2 (eski 318) parsel ile 412 ada 2 (eski 319) numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
430 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 164 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
431 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi 032-B-04-A3 pafta 128 ada 13 parsel ve 128 ada 14 nolu parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 128 ada 13 numaralı parsel maliki Fikriye Şimşek ve 128 ada 14 numaralı parsel maliki Emine Kök Mil in 29.08.2022 tarih 78729 sayılı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 128 ada 14 numaralı parsel üzerinde (A) ile gösterilen 58,36 m² alanda 128 ada 13 numaralı parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
432 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 3287 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
433 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, N33D16C4C-4D pafta 115 ada 27 numaralı parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
434 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, N33D16C1 pafta 179 ada 6 numaralı parselin A( ) ve B( )nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
435 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 246 ada 21 ve 22 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
436 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi 221 ada 160 ve 161 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
437 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 175 ada 5 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
438 Belediye Encümenimizin 26.01.2022 tarih ve 25 sayılı Encümen Kararında Bekiralanı 93 numaralı parsel sehven kısmen konut alanına kısmen de parka ve yola isabet ettiği belirtilmiştir. Bu nedenle kısmen konut alanına kısmen de parka ve yola isabet etmektedir. cümlesinin kısmen köy yerleşik alanına kısmen de parka ve yola isabet etmektedir şeklinde düzeltilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
439 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 102363 Sokak No:5 adresinde bulunan tapunun, 8101 ada 16 parselde kayıtlı hissedarlardan izin alınmadan toplam 368 m2 inşaat yapan Musa SALĞUT ve Yılmaz SALĞUTa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 139.647,87.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınmaları için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadıkları tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
440 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tozkoparan Mahallesi, 87107 Sokak No: 12 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 4779 ada, 6 parselde kayıtlı 538 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Oktay ÇAĞLARa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
441 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi 9758 Sokak adresinde bulunan tapunun 4685 ada, 5 parselde mülkiyeti Demet ERTAŞ a ait arsa üzerine 1 nolu 53,90 m2, 2 nolu 92,53 m2 ve 3 nolu 142,50 m2 yüzölçümündeki prefabrik inşaat yapan Mustafa CEYLANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
443 Mülkiyeti Belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A (Buluklu Mahallesi 12 pafta, 537 parsel) adresinde bulunan 30 m² Dükkanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesine istekli çıkmadığından idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
444 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:45 (Çelebili Mahallesi 11 pafta, 726 parsel) adresinde bulunan 80 m² Kahvehanenin KDV hariç 5.520,00 TL. bedelle (1 yıllık) Ümit DURUya 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
445 Mülkiyeti Belediyemize ait Değirmendere Mahallesi No:256/C (Değirmendere Mahallesi N33D16C3 pafta, 135 ada, 34 parsel) adresinde bulunan 92 m² Kahvehanenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesine istekli çıkmadığından idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
446 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96069 Sokak No:4 (Çavuşlu Mahallesi 181-182-183-184 parsel) adresinde bulunan 26.250,51 m² İdari Bina ve Tesisinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ihale ilan metninde sehven 3 yıl olarak yazılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 20. ve 29. mad. hükümlerine göre ihalenin yapılmamasına ilanın yenilenerek ihalenin daha sonraki bir tarihinde yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
447 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve alanının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesine istekli çıkmadığından idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi -
448 Mülkiyeti Belediyemize ait Tozkoparan Mahallesi 87045 Sokak No:12 (Osmaniye Mahallesi 21 L II-21 M I-II pafta, 4812 ada,3 parsel) adresinde bulunan 330 m² Sağlık Ocağı Binasının KDV hariç 48.000,00 TL. bedelle (1 yıllık) Bilge PARLAK ŞAHİNe 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
449 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 617 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
450 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 208 ada 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 208 ada 10, 11 ve 17 numaralı parsellerin 208 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
451 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 23-M-I pafta 3978 ada 22 ve 23 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3978 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
452 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kavaklıpınar N32-C-22-C-3 pafta 175 ada 8 nolu parselin 175 ada A ( ), B ( ) ve C ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44 ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
453 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 7153 ada 8, 9 ve 10 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7153 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
454 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 9382 ada 3 ve 4 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9382 ada A ( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
455 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi O32-B-04-B-4 pafta 138 ada 29 nolu parselin 138 ada A ( ) ve B ( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44 ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşmesi. -
456 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33-D-22-D-2 pafta 131 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 131 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 131 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
457 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çelebili Mahallesi adresinde tapunun 391 parselinde kayıtlı arsa üzerinde bulunan 27,20 m2lik inşaata 3.653,04 TL. ve 112,60 m2lik inşaata 15.122,52 TL. toplam 139,80 m2 inşaatyapan Recep MAZLUMa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alınması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne. -
458 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yusuf Kılıç Mahallesi, 217_7 Caddesi, No: 66 adresinde bulunan tapunun 6730 ada, 13 parselde kayıtlı diğer hissedardan muvafakat alınmadan 195 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Yusuf DEMİRKESENe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
459 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 173 ada 1, 173 ada 2 ve 1682 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi, 173 ada 2 ve 1682 numaralı parselin güneybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 1682, 173 ada 1 ve 173 ada 2 nolu parseller ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin Meryem Barana satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ) , D( ) ve E ( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazen taksimine ilişkin konunun görüşülmesi. -
460 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1834 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
461 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 249 ada 20 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
462 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23-M-I pafta 3978 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3978 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
463 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23-M-I pafta 2770 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2770 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
464 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 24-N-4 Pafta 5023 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
465 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-B-4 pafta 137 ada 3 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E ( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
466 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 11 Pafta 2477 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
467 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 26-M-I pafta 4995 ada 15 numaralı parselin, imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
468 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 5 pafta 7154 Ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, 7154 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin konunun görüşülmesi. -
469 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi N33-D-16-C-1 pafta 111 ada 10 nolu parselin 111 ada A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazına ilişkin konunun görüşülmesi. -
470 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi O33A06D3 pafta 161 ada 1 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) ve B( ) numaralı parsel olmak üzere 2 (iki) kısma ifrazının yapılıp yapılmayacağı hususunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sorulmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
471 Osmaniye Mah. 81044 Sokak No: 5 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99353208492) İbrahim HALAFa ait Motosiklet Tamiri işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyeri ve işyeri işletmecisine ilişkin konunun görüşülmesi. -
472 Demirtaş Mah. 77081 Sokak No:2 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99913917086) Jnet MUSTAFAya ait Bakkal işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
473 Selçuklar Mah. Çiftçiler Cad. No:95/ A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No:99437016920) Abdulhekim HAMMADIya ait Tavukçu işyerin de yapılan kontrolde işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespitine ilişkin konunun görüşülmesi. -
474 21.07.2022 tarihinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Akbelen Bulvarının kesiştiği trafik ışıklarında dilenerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen Zerda TOPRAK isimli şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereği idari para cezası uygulanmış ve dilencilikten elde ettiği 22,75 TLye (yirmiikiTL, yetmişbeşkr.) el konulmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
476 Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A adresinde bulunan (Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta, 537 parsel) 30 m² Dükkanın3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
477 Değirmendere Mahallesi No:256/C adresinde bulunan (Tapunun Değirmendere Mahallesi N33D16C3 pafta, 135 ada, 34 parsel) 92 m² Kahvehanenin3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
478 Korukent Mahallesi 96036 Sokak No:28 adresinde bulunan 300 m² Bina ve Alanının3 yıl süreyle kiraya verilmesine istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
479 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 203 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
480 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 203 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
481 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 399 ada nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 399 ada 7 numaralı parselin kuzeybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 399 ada 7 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 399 ada 7 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra B ( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
482 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 399 ada nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 399 ada 7 numaralı parselin kuzeybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 399 ada 7 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 399 ada 7 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra B ( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
483 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 399 ada nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 399 ada 7 numaralı parselin kuzeybatısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 399 ada 7 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 399 ada 7 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra B ( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
484 Mithat Toroğlu Mah. 88040 Sokak No:207 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Durmuş SARIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
485 Mithat Toroğlu Mah. 212. Cadde No:61/A Toroslar / MERSİN adresinde bulunan M. Rabbee JAWADa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
486 Buluklu Mah. Buluklu Sokak No: 49 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Ahmet ALHUSEYNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
487 Osmaniye Mah. 81031 Sokak No: 47 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Durmuş SARIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ne ilişkin konunun görüşülmesi. -
488 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi adresinde bulunan mülkiyeti Frihan Şeyh HANİFİ ye ait arsa üzerine aynı tip olan her biri 34,50 m2, yüzölçümüne sahip 17 adet yapı (1,2,3....17), aynı tip olan her biri 55,30 m2 toplam 165,90 m2 yüzölçümüne sahip yapıya, 99,60 m2 ile 96 m2 toplam 195,60 m2 inşaat yapan Ali ÖZTÜRKe yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
489 5 Temmuz 2008 ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen performans programının hazırlanması ile ilgili kriterler ve Belediyemizin 2020-2024 Dönemi stratejik Planına uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan Toroslar Belediyesi 2023 Mali Yılı Performans Programıyla ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
490 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi 96069 Sokak No:4 (Çavuşlu Mahallesi 181-182-183-184 parsel) adresinde bulunan 26.250,51 İdari Bina ve Tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
491 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 261 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
492 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi 7 pafta 496 ve 499 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasına ait harç ve ücretler 26.09.2022 tarih ve 114522 numaralı makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidi talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
493 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 138 ada 16 nolu parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 26.09.2022 tarih ve 114500 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 138 ada 16 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
494 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi O33A02A2C pafta 211 ada 5 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
495 İlgi (b) Encümen Kararında Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 6 pafta 298 numaralı parsel ile ilgili alınan kararda sehven D(), E(), F(), G() ve H() parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazı şeklinde yazılan ibarenin B(), C(), D(), E() ve F() parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazı şeklinde düzeltilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
496 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi,104 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin konunun görüşülmesi. -
497 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 4483 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı parsellerin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 26.09.2022 tarih ve 64564 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4483 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4483 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terki talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
498 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2764 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, sınırları ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden imar uygulamasının yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
499 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 708 numaralı parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 28.09.2022 tarih ve 114612 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 708 numaralı parselin imar planlarına göre parka giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
501 Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmede Sıfır Atık Yönetim Sisteminin iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik olarak Türkiye Çevre Ajansının 25.08.2022 Tarih ve 237 Sayılı Makam Oluruna istinaden 1.903.196,09 TL(Bir Milyon Dokuz Yüz Üç Bin Yüz Doksan Altı Türk Lirası Dokuz Kuruş ) nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
502 Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmede Sıfır Atık Yönetim Sisteminin iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik olarak Türkiye Çevre Ajansının 25.08.2022 Tarih ve 237 Sayılı Makam Oluruna istinaden 1.903.196,09 TL(Bir Milyon Dokuz Yüz Üç Bin Yüz Doksan Altı Türk Lirası Dokuz Kuruş ) nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
503 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Güneykent Mahallesi,94001 Sokak, No:7 adresinde bulunan tapunun 23 N I pafta, 17 ada, 17 parselde kayıtlı ruhsatlı mevcut yapıya ek olarak 2 nolu meskene ait balkonu yapan Yusuf Ziya GÜVENDİRe 2.450,37.-TL, 4 nolu meskene ait balkonu yapan Bilal VURALa 2.450,37.-TL. ve 2.450,37.-TL. 6 nolu meskene ait balkonu yapan Müslüm İŞÇEVİRENe 2.450,37.-TL., 1 nolu meskene ait balkonu yapan Yusuf ZEREKe 3.209,45.-TL., 3 nolu nolu meskene ait balkonu yapan Mustafa GÜRBÜZe 3.209,45.-TL., 5 nolu meskene ait balkonu yapan Zarife TAŞKINa 3.209,45.-TL.lik 3194 Sayılı İmar kanunun 42. maddesine istinaden para cezası yazılmasına, 32. Maddesine göre ruhsat alması için 30 gün süre verilmesine, 30 gün süre sonunda ruhsat almadıkları tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
504 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mahallesi, 86048 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 21 M III pafta, 9286 ada, 2 parselinde kayıtlı Zemin+1 katın üzerine ruhsatsız olarak toplam 960 m2 inşaat yapan Orhan DEMİRDÖVENe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 330.307,98.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
505 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 111 ada 65 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
506 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Sadiye Mahallesi, 211 ada 9 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
507 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Sadiye Mahallesi, 211 ada 9 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
508 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi N33D22A3A pafta, 301 ada, 32 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
509 Hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporu ve bu raporda değerlendirilen dilekçedeki talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
510 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 210 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
511 Mersin İli Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi O33A01C4B pafta 167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parseller, 183 ada 9, 10, 11, 12 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 126 Nolu Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
512 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 13 pafta 943 numaralı parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 29/09/2022 tarih ve 20975 nolu makbuz ile ödenmiş olup, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 943 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ), C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
513 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 5782 ada, 3 ve 8 numaralı parsellerin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 10.10.2022 tarih ve 21198 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 5782 ada, 3 ve 8 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 5782 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
514 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C4B pafta, 9382 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 10.10.2022 tarih ve 115556 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9382 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin A( ) nolu parselin imar planlarına göre tevhit işlemi talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
515 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 410 ada 30 numaralı parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 11.10.2022 tarih ve 21253 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 410 ada 30 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazı talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
516 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi O33A18B1B pafta, 8254 ada 6 numaralı parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 06.10.2022 tarih ve 65317 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8254 ada 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terki talebine ilişkin konunun görüşülmesi. -
517 Mersin İli Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 3 pafta 117, 121, 122, 123, 124 numaralı, 5 pafta, 125 ve 126 numaralı, O33A02A4 pafta 2689 numaralı, O33A02D1 pafta 2690 numaralı ve O33A02D1B pafta 12001 ada 1 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 127 Nolu Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
518 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 287 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesikabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
519 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş olan tezgah devir ücretinin ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 233 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesininkabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
520 Kurdali Mah. 212. Cad. No:191/D Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No: 99217910660) Mohamod AZİZİye1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüneilişkin konunun görüşülmesi. -
521 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mahallesi, 86048 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 21 M III pafta, 9286 ada, 2 parselinde kayıtlı Zemin+1 katın üzerine ruhsatsız olarak toplam 960 m2 inşaatyapan Orhan DEMİRDÖVENe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 330.307,98.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
522 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çelebili Mahallesi adresinde bulunan tapunun 391 parselde kayıtlı 27,20 m2 yüzölçümünde depo ile 112,60 m2 yüzölçümünde bağ evine toplam 139,80 m2lik inşaat yapan Recep MAZLUMa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
523 Mustafa Kemal Mahallesi 203. Cadde No:13 Toroslar/Mersin adresinde bulunan Hasan TALİya Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/26. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
524 Mevlana Mah. Çiftçiler Caddesi No:233 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren (Yabancı Kimlik No: 99217910660) Ali OMARa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
525 Sağlık Mah. Çiftçiler Cad. No:43/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren İsmail BAYKARAya1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
526 Selçuklar Mah. 90019 Sokak No: 4/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yüksel TANa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
527 Kurdali Mah. 212. Cad. No:157/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Abdulrauf HAMUYa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
528 Sağlık Mah. 207. Cad. No: 2 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Muhammet FAHAMa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
529 Kurdali Mah. 212. Cad. No:171/D Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Malek Amana ALREHAFİye1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
530 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 6589 ada 3 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 6589 ada 3 numaralı parselin batısında A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 6589 ada 3 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 399 ada 7 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
531 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 3147 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3147 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 3147 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 3147 numaralı parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
532 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, 136 ada 128 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. ve 45. Maddesi ile Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre yapıldığına ilişkin konunun görüşülmesi. -
533 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 033A01A3A pafta, 141 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre tevhit ve ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
534 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 617 nolu parselin A( , B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
535 Mersin İli Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 15 pafta 108, 109, 110, 111, 112, 992, 993, 994, 1006 nolu parsel, 5 pafta 113 nolu parsel, 10-15 pafta 995 nolu parsel, 2 pafta 2763 ve 2764 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 128 Nolu Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre parselasyon planının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
536 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 0 ada 1518 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
537 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 205 ada 3 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
538 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 0 ada 1213 ve 1214 numaralı parsellerin tevhid edilerek A( ) nolu parselinin oluşturulması, oluşturulan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
539 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 4588 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
540 Ruhsatsız olarak toplam 368 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Musa SALĞUT ile Yılmaz SALĞUTa ruhsat alınması için verilen 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
541 Selçuklar Mah. 212. Cad. No:200 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmet BOZDAĞa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
542 Mevlana Mah. 101081 Sokak No:8/C Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Hediye KARSLIya1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
543 Çopurlu Mah. Gözne Yolu Cad. Panorama Düğün Salonu Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yılmaz AKBULUTa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
544 Kurdali Mah. Hüseyin Okan Merzeci Bul. No:131 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Erhan BULUTa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
545 Kayrakkeşli Mah. Küme Evleri No: 28 Garibin Yeri Piknik Alanı Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mustafa NARİNe1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
546 Demirtaş Mah. 77017 Sokak No:33 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Şefik SALMANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
547 Sağlık Mahallesi 202. Cadde No:39/CToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi Mustafa EMİNOĞLUna Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/6 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
548 Sağlık Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı No:140/AToroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi İbrahim USANMAZa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/6 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
549 Portakal Mah. Karaisalı Cad. No:17/A Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Ozan Pastaya Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşmesine. -
550 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası düzenleyecektir. Söz konusu turnuvada görev yapacak olan hakemlere ödenmek üzere toplam 2.585,00 TLnin belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
551 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Pazar yerlerinin kuruluş günü başlıklı 9. maddesinde; (1) Pazar yerlerinin kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenir. İfadesi yer almaktadır. Pazar yerlerinin kuruluş günü ve çalışma saatleri ile ilgili olarak daha önce belediye encümenimizce alınan 11.08.2021 tarih ve 190 sayılı kararın ekte listelendiği şekliyle güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
552 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 612 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
553 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 562 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
554 Çukurova Mahallesi 85243 Sokak No: 1 Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Mertaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Ştiye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
555 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Portakal Mahallesi, 80023 Sokak, No:4 adresinde bulunan tapunun Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3135 ada, 4 nolu parselde kayıtlı toplam 5. kat 175,50 m2 inşaatyapan Ahmet EKEye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 70.914,43.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
556 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 87117 Sokak adresinde bulunan tapunun 4731 ada, 4 nolu parselde kayıtlı toplam 127,80 m2 inşaatyapan Zübeyde KIRMIZIya3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 38.808,00.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
557 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 104 ada 36 numaralı parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
558 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Aladağ Mahallesi, 195 ada 18 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
559 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 7154 ada 5 ve 19 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü 7154 ada 5 ve 19 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 7154 ada A( ) nolu parselin ise 7154 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
560 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 114 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
561 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 259 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
563 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 315 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
564 Kurdali Mah. 10030 Sokak No: 63/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Muhammet AL HALİFEye1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
565 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 202 ada 6 numaralı parselin A( ), B( ) ve C( )nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
566 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Korucular Mahallesi, 101, 351 ve 396 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan A () nolu parselin ise sınır düzeltmesi yapılması ve mevcut parsel sayısının korunması sebebiyle B( ), C ( ) ve D () nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
567 Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Cad. No:2/A Toroslar Mersin adresinde TikTok Kokoreç adı altında faaliyet gösteren Şaban GÖKGÖZe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
568 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, N32-C-23-D-3 ve N32-C-23-D-3-B pafta, 204 ada 25 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
569 Selçuklar Mah. 90052 Sokak No: 12 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Servet ÇİTIRKIya1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
570 Osmaniye Mah. 81034 Sokak No: 21/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Arif KESKİNe1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
571 Selçuklar Mah. Çiftçiler Cad. No: 131 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ali YILDIRIMa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
572 Hakkent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/A-B Toroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/6 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
573 Resulköy Mahallesi Köy Meydanı No: 129 (Resulköy Mahallesi 13 pafta 579 parsel) adresinde bulunan 100 m² kahvehanenin kira sözleşmesininfeshinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
574 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, 133 ada 7 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. ve 45. Maddesi ile Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre yapıldığına ilişkin konunun görüşülmesi. -
575 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi N33D22C4A pafta, 483 ada, 12 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
576 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Güneykent Mahallesi, 94001 Sokak, No:7 adresinde bulunan tapunun 23 N I pafta, 17 ada, 1 parselde ruhsatlı mevcut yapıya ek olarak 2 nolu meskene ait balkon yapan Yusuf Ziya GÜVENDİR, 4 nolu meskene ait balkonu yapan Bilal VURAL, 6 nolu meskene ait balkonu yapan Müslüm İŞÇEVİREN, 1 nolu meskene ait balkonu yapan Yusuf ZEREK, 3 nolu meskene ait balkonu yapan Mustafa GÜRBÜZ, 5 nolu meskene ait balkonu yapan Zarife TAŞKIN)a, ruhsat alınması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkıma ilişkin konunun görüşülmesi. -
577 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi adresinde bulunan, tapunun 435 ada,5 parselde kayıtlı 257,39 m2 inşaat yapan Melahat İNCEye yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
578 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mahallesi, 86048 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 21 M III pafta, 9286 ada, 2 parselinde kayıtlı toplam 960 m2 inşaat yapan Orhan DEMİRDÖVENe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
579 Kurdali Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:199/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Musa ALSALEMe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
580 Alsancak Mahallesi Soğuksu Cad. No:189/C Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Faysal ATLIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
581 Turunçlu Mahallesi 78063 Sokak No:14/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmed EL MİSRİye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
582 Yalınayak Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:155/A Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Yusuf YILDIZa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
583 Selçuklar Mahallesi 209_3 Cad. No:52/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mohamad CAMILa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
584 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 566 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
585 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 628 numaralı satış yerinin yeni kullanıcısı adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
586 Yalınayak Mahallesi 102008 Sokak No:8 Toroslar/Mersin adresinde ikamet eden ve aynı zamanda pazarcılık yapan Dursun ASLANaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4/6fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 581,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne. -
587 Hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçedeki talebin reddine. -
588 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi 3204 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
589 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3979 ada 34 ve 35 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 3979 ada 34 ve 35 numaralı parsellerin 3979 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
590 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 5125 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 5125 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin 5125 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
591 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi 105 ada 6 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 105 ada A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
592 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 141 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A ( ) nolu parselin ise B ( ) ve C ( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
593 Turgut Türkalp Mahallesi 79005 Sokak No:6 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Tarık ELMELLUHİye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
594 Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Cad. No:2/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Şaban GÖKGÖZe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
595 Sağlık Mahallesi 86047 Sokak No: 4 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Murat YEŞİLBACARa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
596 Mevlana Mahallesi 101128 Sokak No: 35 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ali KIZILAYa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
597 Mevlana Mahallesi 101128 Sokak No: 22 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Aşkın DİLERe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
598 Demirtaş Mahallesi 77006 Sokak No:43/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren İsmail JABOULIye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
599 Alsancak Mahallesi 76059 Sokak No:28/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Şekip GARKURa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
600 Ayvagediği Sazoluk Mevki No:24 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mehmet Şerif ÇETİNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
601 Zeki Ayan Mahallesi 82016 Sokakta bulunan kapalı semt pazarında 209 numaralı pazar tezgahını işleten Abdullah TİMURTAŞ 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
602 Zeki Ayan Mahallesi 82016 Sokakta bulunan kapalı semt pazarında 166 numaralı pazar tezgahını işleten Bilal YILMAZ 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
603 Zeki Ayan Mahallesi 82016 Sokakta bulunan kapalı semt pazarında 205 numaralı pazar tezgahını işleten Faruk YILMAZ 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
604 Zeki Ayan Mahallesi 82016 Sokakta bulunan kapalı semt pazarında 117 numaralı pazar tezgahını işleten Ömer GÜNER 5957 sayılı Kanunun 14/1-a maddesine riayet etmediği için 336,00 TL. para cezasıyazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
605 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1044 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
606 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 459 ada 15 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 459 ada 15 ve 17 numaralı parsellerin 459 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
607 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4701 ada 7, 8 ve 9 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4701 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhid edilerek A( ) nolu parselinin oluşturulması, oluşturulan A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
608 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi 3171 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
609 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi 122 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. Ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
610 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 110 ada, 4 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 110 ada, 4 nolu parselin köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,110 ada, 4 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise B( ),C( ), D( ), E ( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
611 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi 110 ada A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
612 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi 204 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazı ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. Ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
613 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 6 pafta 524 numaralı parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne. -
614 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 5782 ada 1, 2, 3 ve 8 numaralı parsellerin , ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 5782 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 5782 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
615 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3910 ada 19 ve 20 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3910 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
616 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi 171 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
617 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33-A-01-C-2-D pafta 223 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
618 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 120 ada 21 nolu parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
619 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 11 pafta 597 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarih, 59 sayılı ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
620 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Düğdüören Mahallesi,İnönü Caddesi adresinde bulunan tapunun 76 numaralı parselde Veli KAPLAN ve İştirakleri adına kayıtlı; 123 m2 alana ruhsatsız inşaat yapan Mithat KAPLANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
621 Yusuf Kılıç Mah. 217. Cad. No:68 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -