e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
13/01/2021
Toplantı Saati
13:52
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Mersin ili Toroslar İlçesi Darısekisi Mahallesi 15 pafta 106 ada 23 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 27 pafta 3153 numaralı parseli kapsayan alanda Belediye Encümenimizin 09.07.2020 tarih ve 153 sayılı kararıyla belirlenen düzenleme sahasının iptal edilerek, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde görüldüğü gibi Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 3153 numaralı parselin tamamı, 2344, 2357 ve 3726 numaralı parselleri kısmen içine alacak şekilde geçirilen sınırın düzenleme sınırı olarak kabulüne ve belirlenen bu düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak parselasyon planına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Mülkiyeti Belediyemize ait; Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 156 Toroslar/Mersin (Evcili 257 ada 10 parsel) adresinde bulunan 59 m² çay bahçesinin kira sözleşmesinin feshine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 033A17B3A pafta 4104 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 3.07 m² lik hissenin (tamamı 184.30 m²) 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Rasim YALÇINa satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Mersin ili Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi 13 Pafta 1585,1586,1587,1588,1589 ve 1590 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terki ve terk işleminden sonra kalan kısımların tevhiden oluşan O ( ) nolu parselin A ( ) B( ) ,C ( ) ,D( ) , E ( ), F ( ) ,G ( ) ,H ( ) ,I ( ) ,J ( ) nolu parseller olarak 10 kısma ifrazının3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi N33D22C1 pafta 118 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D1D pafta, 349 ada 2 numaralı parsel parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Mersin ili Toroslar İlçesi Darısekisi Mahallesi 15 pafta 106 ada 25 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 10 pafta 1496 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 36 pafta, 2736,2752 ve 2753 nolu parseleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, harç ve ücretleri 05.01.2020 tarih ve 39236 nolu makbuz ile ödenmiş olup 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan 108 Nolu Gözne Mahallesi İmar Uygulaması nın kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine göre parselasyon planlarının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 18 pafta 1911 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C3C pafta 214 ada 68,69,70 ve 71 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 214 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi O33A18D2C pafta 820 ada 30 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Tapunun Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi N32C25C4A ve 24 pafta 334 ada 1 ve 195 ada 2 numaralı parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Mersin ili Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 11 pafta 380 ve 381 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ) nolu parsel olarak tevhidininMersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 22M-I pafta 4313 ada 1 ve 2 numaralı parseller parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4313 ada A( ) parseli olarak tevhidine, tevhid işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine,terk işleminden sonra kalan kısmın 4313 ada B( ),C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 3 kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi 033A18A4D pafta 418 ada 119 parselde ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 418 ada A( ) parseli olarak Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan 418 A( ) nolu parsel ile 033A18A4D pafta 418 ada 119 parselin 418 ada B( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 418 ada B( ) nolu parselin ise parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise 418 ada E( ),F( ),G( ),H( ) parselleri olarak ifrazen taksimine; 2644 sayılı tapulama kanunun 21.maddesine göre ve 3194 sayılı imar kanununun 15.ve 16.maddelerine istinaden tesciline ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A01C2C pafta, 340 ada 3 numaralı parsel parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 10 pafta 1300 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 12 pafta, 1086 numaralı parseli kapsayan alanda Belediye Encümenimizin 14.04.2020 tarih ve 108 sayılı kararıyla belirlenen düzenleme sınırının iptal edilerek, ekli düzenleme sınır krokisinde görüldüğü gibi, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller ve 613 ada 1 numaralı parsel ile 662 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen içine alacak şekilde geçirilen sınırın düzenleme sınırı olarak kabulüne ve belirlenen bu düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak parselasyon planına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Diğer Hizmet Alımları harcama kalemindeki ödenek yetersizliğini gidermek üzere; bahsi geçen harcama kalemine yedek ödenekten 1.000.000,00 TL aktarma yapılması için 5393 sayılı Kanunun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Mersin ili Toroslar İlçesi Belenkeşlik Mahallesi 10 pafta 1303 ve 1304 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden ve B( ) ile gösterilen kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ) ve D( ) parseller olarak iki kısma ifrazının3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -