e-Devlet Kapısı

Mamak BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
04/01/2021
Toplantı Saati
17:00
Toplantı Yeri
Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi Saimekadın/Mamak
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. -
2 Belediyemiz 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
3 Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı. -
4 Belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğü ve ihtiyaca göre Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere geçici işçi pozisyonunda çalışan işçilerin yıllık vizesine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
5 Ankara Mamak-Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi alanı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait olan tam ve hisseli taşınmazlarda bulunan hisselerimizin tamamının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına devir ve tescilinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
6 İller Bankasından 48 ile 120 ay geri ödemeli borçlanma yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
7 Evren Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde kullanılmak üzere kilitli taş verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
8 Mamak Çöp sahasına 25.01.2021 tarihinden sonra atık kabulü yapılmayacağından, 25.01.2021 tarihinden sonra Sincan Çadırtepe Çöp döküm sahasına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların taşınması için yer tahsisine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
9 Belediyemizce sporu ve sporcuyu teşvik etmek amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Madde ve (b) bendine göre başarılı sporculara ödül verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
10 Saimekadın Mahallesi 9034 Ada 13 Parselde Yer Alan Sağlık Tesisi Alanının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
11 Kartaltepe Mahallesi 52490 Ada 5 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
12 Ekin Mahallesi 38869 Ada 7 Parselde Yer Alan Sağlık Tesisi Alanının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
13 Başak Mahallesi 38825 Ada 1 Parsel Okul Alanı Plan Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
14 Ekin Mahallesi 37158 Ada 9 Parsel Sağlık Tesis Alanına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
15 Belediyemiz sınırları dahilinde imar planı kapsamında ''Konut Parseli'' olarak planlamış alanlarda, fiiliyatta mevcut olan durum değerlendirilerek söz konusu parsellere ait mimari proje onaylarında, Ank. B. Şehir Bld. İmar Yön. Madde 19/f-1 de bahsi geçen kullanımlara, izin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.  -
16 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre ilgililerin isteği üzerine Belediyemizce verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerine ilişkin 17 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. -
17 Evsel Katı Atık Hizmet Ücreti tarifesinin belirlenmesi ve bu tarifenin ASKİ tarafından uygulanmasına ilişkin 18 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. -
18 Belediyemiz tarafından kurulan ya da ortağı olduğu Personel A.Ş. ve Mabel A.Ş. nin kurulduğu günden bu yana kaç personel alındığına ilişkin 11 Sayılı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu. -
19 Yaşadığımız COVİD 19 ile ilgili pandemi süreci içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Pazar yerlerinin metrekaresinin kira bedellerinin meclisimiz tarafından yeniden değerlendirilmesine ilişkin 17 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. -
20 Belediyemiz tarafından sosyal yardım amacıyla açılmış olan “GÖNÜL ÇARŞISI, yapım ve tadilat işlerinin Mabel A.Ş. tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin 18 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. -
21 İlçemizde ikamet edip de evi yanan ya da herhangi bir şekilde evi hasar görmüş olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlara ilişkin 19 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. -
22 01.12.2020 Tarihine kadar belediyemiz sınırları içerisinde bulunan arsalara kaç adet inşaat ruhsatı verilmiştir.Araştırılarak meclisimize bilgi verilmesine ilişkin 47 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
23 İnşaat ruhsatı taleplerinin çok az olduğu bu dönemde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bu süreçten faydalanarak mahkemelerce iptal edilen plan çalışmalarını mahkeme kararlarındaki gerekçeleri de dikkate alarak hızlandırması yönünde çalışma yapılmasına ilişkin 48 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
24 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Şahap Gürler Mahallesi 35433/2 Parseldeki Sosyo-Kültürel Tesis Alanına İlişkin Plan Değişikliğine Ait Yapı Yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 49 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
25 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Üreğil Mahallesi, 52125 No'lu İmar Adasının Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin İlişkin Plan Değişikliğine Ait Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 50 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
26 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Yeşilbayır Mahallesi 51082 Ada 1, 2 , 3, 4 ve 51083 1, 2 Parsellerden Geçen Kollektör Hattının İmar Yolu Olarak Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Ait Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 51 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
27 Bostancık Mahallesi 37092 Ada 1 Parsel Sağlık Tesis Alanında Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Tavsiyesi İle 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Teklifine ilişkin 52 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
28 Şahintepe Mahallesi 36502 ada 7 parsel ile Durali Alıç Mahallesi 51005/5 Parsele Ait 1/5000 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 53 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
29 Kıbrıs Mahallesi Tescil Harici Alana ait Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planına ilişkin 54 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
30 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Yatıkmusluk-Gülseren Mahalleleri Revizyon İmar Planına Ait Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesi” ne ilişkin 55 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
31 Kurum çalışanlarının rutin olarak gerekli eğitimleri alıp almadığı konusunda bir araştırma yapılmasına ilişkin 12 Sayılı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu. -
32 İlçemiz Balkiraz Mah. Kaşif hoca sokak üzerinde Pazar günleri kurulan pazar yerini taşınması talebine ilişkin 13 Sayılı Esnaf Komisyon Raporu. -
33 İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve esnaflık yapan yabancı misafirlerimizin işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili çalışmalara ilişkin 14 Sayılı Esnaf Komisyon Raporu. -
34 Belediyemiz sınırları içerisinde sokakta yaşayan evsiz, bakıma muhtaç kaç vatandaşımız bulunduğuna ilişkin 10 Sayılı Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu. -
35 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan. Mamak Belediyemizin sorumluluğunda olan kaç adet sokakta asfalt ihtiyacı olduğuna ilişkin 11 Sayılı Alt Yapı Komisyon Raporu. -
36 Belediyemizin yapmış olduğu altyapı hizmetleriyle ilgili olarak; kazı taleplerinin nasıl karşılandığı, kazı sonrası yapılan kaplama tamirlerinin nasıl yapıldığı, diğer kurumların yapmış olduğu kazı çalışmaları sonucunda bedellerini nasıl karşıladıklarına ilişkin bir çalışmanın yapılmasına ilişkin 12 Sayılı Alt Yapı Komisyon Raporu. -
37 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan büyükbaş hayvan besi tesislerinin sorunlarına ilişkin bir araştırma yapılmasına ilişkin 11 Sayılı Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu. -
38 2020 yılında şu ana kadar yapılıp hizmete girmiş olan park, vb. tesislere hangi isimler verildiğine ilişkin 16 Sayılı İsimlendirme Komisyon Raporu. -
39 İlçemize ve milletimize mal olmuş; mütefekkir, edebiyatçı, sanatçı yazar, halk ozanları ile ilgili olarak 2020 yılı içerisinde düzenlenmiş anma etkinliklerine ilişkin 11 Sayılı Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. -
40 Belediyemizin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu dış paydaş anketi olup olmadığı ve varsa hangi konularda ve hangi sivil toplum kurulları ile dış paydaş anketi yapıldığına ilişkin 10 Sayılı Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu. -
41 Belediyemiz Zabıta Memuru sayısının ne kadar olduğu, bu sayının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığına ilişkin 16 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. -
42 İlçemizin amatör spor kulüpleri ve sporcularına deplasman maçlarına gidiş ve dönüşlerinde yapılan yardımlara ilişkin 10 Sayılı Gençlik ve Spor Komisyon Raporu. -
43 İlçemizde bulunan riskli yapıların tespit edilerek son bir yıl içerisinde usulüne göre yıktırılan riskli yapılara ilişkin 10 Sayılı Kent Estetiği Komisyon Raporu. -
44 Mamak ta KOSGEB girişimcilik kursları yapılıyor mu? Yapılıyorsa vatandaşlara ne kadar iş alanı açılması planlandığına ilişkin 11 Sayılı AR-GE Komisyon Raporu. -
45 İlçemiz sınırları içerisinde; düğünlerde veya benzeri nedenlerle havai fişek patlatılmasının çocuklar, hastalar, yaşlılar ya da ilçe sakinleri üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler ile bu eylemin yasaklanmasına ilişkin 11 Sayılı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu. -
46 İklime bağlı olarak ani yağışlar sonucunda altyapı yetersizliği nedeniyle oluşan sel ve taşkınların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin 13 Sayılı Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu. -
47 Belediyemiz görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olup olmadığına ilişkin 10 Sayılı Dış İlişkiler Komisyon Raporu. -
48 Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak, toplumun engelliler konusunda duyarlı olmasını ve işitme engelli vatandaşlarımıza belediyemizin daha güzel hizmet verebilmesi için personele işaret dili vb. eğitimler verilmesine ilişkin 11 Sayılı Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler Engelliler Komisyon Raporu. -
49 Tüketicilerin haklarını bilmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin 10 Sayılı Tüketici Hakları Komisyon Raporu. -